İzmir-SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ev kahvehane ve arsası

Şehir:İzmir
İlçe:Seferihisar
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/848 ESAS
Cinsi:İşyeri
Açıklama:İzmir-SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ev kahvehane ve arsası
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:34.132,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):17.066,00 TLSatış Tarih: 07.06.2010 Saat : 14:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):17.066,00 TLSatış Tarih: 17.06.2010 Saat : 15:00

İlan Metni :

T.C. SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : 2008/848 ESAS GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI Seferihisar icra Dairesi Müdürlüğünden Satılmasın» Karar verilen gayrimenkul On Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı: MödOrlügûmflzce aşağıda kayıtlan ve Özellikleri belirtili taşınmaz ihale edilecektir. l.TAŞINMAZIN TAPU KAYDI :lzmır ili, Seferihisar ilçesi. Orhanlı Köyü. Alankuyu Mevkiinde kain 334 Parsel de kayıtlı ev kahvehane ve arsası cinsi 444,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz. l.T AŞINMAZIN tMAR DURUMU : Seferihisar Belediye Başkanlığı' nın Dosyada mevcut 24/11/2008 tarih ve 1772 sayılı yazısına göre satışa konu "334 parsel uygulama imar planı dışında köy yerleşik alanı içerisindedirE: 0,30 - b.max: 6,50 m İnşaat alanı max: 250 m2 olmak şartı ile konut yapımına müsaittir "denilmektedir. 1 TASIN MAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmazlara ilişkin dosyada mevcut kıymet takdirine dayanak bilirkişi heyetinin raporuna göre ; "Söz konusu sansa konu 334 parsel Özerinde 51 m2 büyüklüğünde tek katlı kahvehane, 53 m2 büyüklüğünde tek katlı dam, 82 m 2 oturum sahasına sahip 2 katlı yığma tuğladan yapılmış ev olmak üzere birbirine bitişik üç adet bina mevcuttur. Kahvehanede yer döşemesi karomozaik, doğramalar ahşap, çatı kiremitlir.Dam binasmında çatısı kiremit döşelidir taşınmaz Seferihisar menderes yoluna sıfır konumda olup köy merkezinde yer almaktadır.Her türlü alt yapısı faal durumdadır. Denilmektedir. l.TAŞUVMAZIN GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Satışa konu taşınmazlara ait dosyada mevcut kıymet takdirine dayanak bilirkişi raporuna göre 334 parselin değeri 99.756^0TL(doksandokazbinyediyüzellialtıtürklirasıyirmıkuruş) krymetinde olduğu takdir edilmiştir. 2.TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : tzmir, Seferihisar, Orhanlı Köyü. Temcse Mevkii Kain, 1193 Parsel de kayıtlı kargir ev, bağ ve tarla cinsi 2438 m2 yüzölçümlü taşınmaz. 2.TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Seferihisar Belediye Başkanlığı* ma Dosyada mevcut 24/11/2008 tarih ve 1772 sayılı yazışma göre satışa konu 1193 Parsel' 'Uygulama İmar planı dışındadır. ¦ denilmektedir 2.TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Sansa konu taşınmazlara ilişkin dosyada mevcut kıymet takdirine ıfayinik bilirkişi heyetinin raporuna göre ; "Söz konusu satışa konu " 1193 parsel üzerindeki 45 m2 lik taş bina viran durumda olup, maddi bir değeri bulunmamaktadır Taşınmaz Seferihisar Menderes yoluna 200 mt mesafede olup killi toprak yapısı arz etmektedir.% 30 meyilli olup tarıma elverişlidir.Takriben % 50 lik kısmında şaraplık bağ üretimi yapılmaktadır. Bağlar ve arazi bakımsız olup sulama imkanı yoktur.Arazi içerisine kadar stabilize yol ile ulaşılmakta olup kadastral yolu bulunmaktadır. Ayrıca elektrik imkanı da bulunmaktadır/Denilmektedir. 2.TAŞINMAZIN GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Sansa konu taşınmazlara ah dosyada mevcut kıymet takdirine dayanak bilirkişi raporuna göre 1193 parselin değeri 34.132.00 TL (otuzdörtbinyüzotuzikitürklirası) kıymetinde olduğu takdir edilmiştir. (.TAŞINMAZIN SATIŞ ŞARTLARI: I A- Yukarıda belirtildiği Özere 334 parsel numaralı taşınmaz açık arttırma suretiyle olacak 07/06/2010 PAZARTESİ GÜNÜ saat 14:40 -dan - 14:50'ye kadar Seferihisar Adliyesi Baro Odasında yapılacak olup, I. ihale günü tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa alıcısı çıkmayan taşınmazlar en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/06/2910 PERŞEMBE GÜNÜ aynı yer ve laarmöV tasmmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edüecektir.Şu kadarki; Artırma bedelinin maun tahmin edilen kıymetinin H40" mı bulması ve satış isteyenin aiacagma rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2.TAŞINMAZIN SATIŞ ŞARTLARI: 1B- Yukarıda belirtildiği üzere 1193 parsel numaralı taşınmaz açık arttırma suretiyle olacak 07/06/2010 PAZARTESİ GÜNÜ saat 15:00 'dan - lS:10'a kadar Seferihisar Adliyesi Baro Odasında yapılacak olup, I. ihale günü tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rOchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa alıcısı çıkmayan taşınmazlar en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/06/2910 PERŞEMBE GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edüecektir.Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40' mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20' si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır Satış peşin para iledir. Alıcı irtrriigrorir II günü geçmemek Özere mehil verilebilir. KDV .AV., tapu alan harcı, gayn menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Dellaliye. Tapu Satım harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, iş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer. 6-Saoşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mOnderecatmı kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş. taşınmazlarla ilgili Bilirkişi raporlarını. İmar Bilgisini Tapu kaydını görmüş-okumuş biliyor, ve aynca taşınmazı görmüş - bilir sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/848 Esas sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/04/2010 (tc.lfJC.I26) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.: 27497