İzmir Selçuk İcradan İhale ile Satılık İşyeri

Şehir:İzmir
İlçe:Selçuk
Kurum: İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya No:2017
Cinsi:İşyeri
Açıklama:İzmir Selçuk İcradan İhale ile Satılık İşyeri
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:1.250,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):625,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):625,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 10:00

İlan Metni :

lL»r\ıM i .\j> . İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI 1-İHALENİN KONUSU: Belediyemizin mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıdaki listede belirtilen 9 adet taşınmazımızdan; 8 adet taşınmaz 10 (on) yıl süreyle, 1 adet taşınmaz ise 3 (üç) yıl süreyle olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT ile İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN ADRESLERİ, YÜZÖLÇÜMLERİ MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ : ihale Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:111 adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 21.03.2017 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. ihale suretiyle tek tek kiraya verilecek olan taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve diğer evraklar, Belediye Emlak ve istimlak Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde bedelsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyen istekliler 150.00 TL (KDV dahil) 2-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER: A) Sıra No:1,2,4,5,6,7,8 ve 9'da bulunan taşınmazların ihalesine katılacak olan Gerçek kişiler için: a) Nüfus cüzdan sureti b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi, c) ihale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz, d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır. B) Sıra No:1,2,4,5,6,7,8 ve 9'da bulunan taşınmazların ihalesine katılacak olan Tüzelkişiler için: a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü, b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, ç) ihale ile ilgili geçiciteminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz, d) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, e) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi f) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır. C) Sıra No:3'de bulunan Selçuk ilçesi İsabey mahallesi 2050 Sok.No:2/4 (Men.Kod:526) SELÇUK/İZMİR numarataj adresindeki Hal dükkanın ihalesine katılacak olan Gerçek Kişiler için; , Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 29.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmekte olup ayrıca; 1-Gerçek kişiler için; a) ilgili Oda kaydı belgesi ( Üreticiler için Ziraat Odası, Komisyoncu ve tacirler için Ticaret Odası) b) Gerçek kişi tarafından imzalanmış taahhütname c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olması, d) Adli Sicil Kayıt Belgesi 2-Tüzelkişiler için: a) Oda kaydı belgesi, b) Şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerince imzalanmış taahhütname, c) Vergi numarası, d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge 3-Adi Ortaklıklar için a) Noterlikçe onaylanmış ortaklık sözleşmesi aslı veya tasdikli sureti, b) Ortakların nüfus cüzdan sureti c) Tebligat adresini gösterir adres beyanı, d) ihale ile ilgili yatan geçici ve ek teminat, depozit makbuzları e) ilgili Oda kaydı belgesi f) Ortakların Adli Sicil Kayıt Belgeleri g) Ortaklarca imzalanmış taahhütname h) Vergi numarası, ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge 4)Üretici Örgütleri için a) Bakanlıkça verilmiş üretici örgütü belgesi aslı veya tasdikli sureti, b) ihaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi c) ihaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, yönetim kurulu üyeleri için ikametgah belgesi d) ihale ile ilgili yatan geçici ve ek teminat, depozit makbuzları e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı, f) örgütü bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerince imzalanmış taahhütname, h) Vergi numarası, ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ihale ile ilgili ayrıntılı bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden veya 0.232.8926925 Dahili: 115 ve 139 nolu telefonlardan öğrenilebilir. ihaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. ilan olunur. Selçuk Belediye Başkanlığı llkses 15/03 Basın: 561353 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de '"..■ .'1:İ'J şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır. Kıraya verileoek taşınmaz!arımız aşağıda belirtilmişir.Sıra No: AdresCinsi ve Yüzölçümü (m2) Kira Süresi Tahmini Kira Bedeli (aylık) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihiihale Saati 1Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi Şehit Metin Tavaslıoğlu Cad.No:3 (Men.Kod:397) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Dükkan 100.00 m2 kapalı alan 73.00 m2 teras 3 yıl2.350,00 TL846.00 TL21.03.201710.30 10.45 10.50 11.05 2Selçuk ilçesi Cumhuriyet mahallesi Efes Sanayi Sitesi 5203 Sok.No.9 (Men.Kod:352) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Dükkan 58.00m2 10 yıl740.00 TL266.40 TL21.03.20173Selçuk ilçesi İsabey mahallesi 2050 Sok.No:2/4 (Men.Kod:526) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Hal Dükkanı 163:00m2 10 yıl1.800,00 TL648.00 TL21.03.20174Selçuk ilçesi, Cumhuriyet mahallesi Efes Sanayi Sitesi Kömürcüler Çarşısı 5202 Sok.No.3 (Men.Kod:348) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Dükkan 70.00m2 "10 yıl880.00 TL316.80 TL21.03.20175Selçuk ilçesi, Cumhuriyet mahallesi Kubilay caddesi Efes Sanayi Sitesi No:31(Men.Kod:310) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Sanayi Dükkanı 75.00m2 10 yıl960.00 TL345.60 TL21.03.201711.106Selçuk ilçesi, Atatürk mahallesi Pazar Yeri Küme Evler No:7 (Men.Kod:139) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Dükkan 22.71m2 10 yıl1.250,00 TL450.00 TL , 21.03.2017 11.207Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi Dr.Tahsin Kayayurt Sokak No:4/C (Men.Kod:20065) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Dükkan 21.50m2 10 yıl380.00 TL136.80 TL21.03.2017 | 11.408Selçuk ilçesi Belevi mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2/A (Men.Kod:20038) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Dükkan 23.50m2 10 yıl370.00 TL133.20 TL21.03.201711.509Selçuk ilçesi Atatürk mahallesi Pazaryeri küme evler 1013 Sok.No:3/B (Men.Kod:184) Selçuk/İZMİR numarataj adresinde Dükkan 23.16m2 10 yıl1.250,00 TL 450.00 TL21.03.201712.00