İzmir Selçuk İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Selçuk
Kurum:SELCUK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/228 TALİMAT
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Selçuk İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:43.850,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):21.925,00 TLSatış Tarih: 26.11.2010 Saat : 11.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):21.925,00 TLSatış Tarih: 06.12.2010 Saat : 11.00

İlan Metni :

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI SELÇUK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DOSYA NO: 2010/228 TALİMAT Gayrimenkulun tapu kavdı, cinsi, evsafı ve kıymeti: TAPU KAYDI : İzmir İli, Selçuk İlçesi, 14 Mayıs Mahallesinde kâin ve tapuya, 20.M.3 Pafta, 3278 Ada, 5 Parselde (1 Cilt, 22 sayfa) kayıtlı, 2/16 arsa paylı, 2. Kat, 4. B.B. no.lu mesken vasıflı taşınmazdır. İMAR DURUMU .Taşınmaz, 1/1000 Ölçekli İmar uygulama imar planında, bitişik 3 kat konut alanında kalmaktadır. Ön bahçe mesafesi, oluşmuş cephe hattına göre, arka bahçe mesafesi ise H/2: 4.75 metredir. Bitişik nizam olduğundan komşu parsellerden yan bahçe çekmesi yapılmayacaktır. Komşu parsel sınırlarına maksimum 2 metreye kadar yaklaşmak koşuluyla adanın oluşmuş durumuna göre belediyece yapılacak tespitlere göre, yol cephelerinde açık veya kapalı çıkma yapılabilir. Açık çıkma yapıldığı takdirde, komşu parsele 2.00m kadar yanaşabilir. Hmax=6,50m, subasman yüksekliği, 1.00m geçemez. Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en yüksek tretuar seviyesi röper kabul edilir. Ruhsat ve yapılaşma ile ilgili konularda 3194 sayılı imar kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. İfraz, tevdit, parselasyon kararı ve yapı ruhsatı yapı kullanma izni gibi imar hizmetlerinde yetkili kurum Selçuk Belediyesidir. ADRESİ : 14 Mayıs Mah. Ş.P.Er. Fikri Üyücü Cad. No:5 Selçuk / İZMİR ÖZELLİKLERİ :Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana binanın giriş kapısı ve balkon korkulukları demir, merdiven kaplaması dökme mozaik, dış cephe boyası akrilik esaslı çatısı teras olarak düzenlenmiştir. Taşınmaz 2 Oda, 1 Salon, WC, Banyo, Mutfak, Giriş holü ve balkon bulunmaktadır. Balkon hariç, brüt inşaat alanı 73m 2, balkon 3m2 , net kapalı kullanım alanı 61 m2' dir. Giriş kapısı ahşap, tavan kaplamaları karo mozaik, banyo ve wc duvarları fayans, diğer duvarla kireç-çimento sıvalı plastik boyalı, tavanlar badana boyalı, dış doğrama alüminyum tek camlı, iç doğrama ahşap kontrplak, mutfak dolapları suntalamdır. Taşınmaz elektrik, su, kanalizasyon, telekomünikasyon gibi kamu hizmetlerinden yaralanmaktadır. Satışa konu taşınmaz Selçuk - Kuşadası Kavşağına 850 m..Kaymakamlık konağına 650 m., Selçuk Belediyesi Konağına 570 m, Selçuk Lisesine, 1220m, Anadolu Otelcilik Meslek Lisesine ve Anadolu Lisesine 760m., Otobüs terminaline 950m., Hacı Fadıl Camiine 250m., 8 Eylül İlköğretim Okuluna 290mr, Ziraat Bankası Selçuk Şubesine 490m., Mesafededir ve meskun konut alanındadır. MUAMMEN BEDELİ : Satışa konu taşınmaza, Selçuk İcra Müdürlüğünün 2010/228 Talimat sayılı dosyasından 43.850,00.-TL değer takdiri edilmiş olup, bu değer üzerinden satışa çıkartılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI 1-Taşınmazın birinci satışı, 26/11/2010 Cuma günü, saat 11.00 ile 11.05 arasında, Selçuk Adliyesi Selçuk İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60"mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, taşınmazın ikinci artırması 06/12/2010 Pazartesi günü, saat 11.00 ile 11.05 arasında, Selçuk Adliyesi Selçuk İcra Müdürlüğünde açık artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'nı satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nispelinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde IİK. Md.130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları, gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya IİK. md.130uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin^) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse IİK. nun 133maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6 -İşbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için IİK m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/228 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11.10.2010 'ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir, i-13799(www.bik.gov.tr)