İzmir-TORBALI 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ S

Şehir:İzmir
İlçe:Torbalı
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2005/701 Esas
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir-TORBALI 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ S
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:5.604,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.802,00 TLSatış Tarih: 14.09.2010 Saat : 14.10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.802,00 TLSatış Tarih: 24.09.2010 Saat : 14.10

İlan Metni :

T.C. TORBALI 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: 2007 / 3174 Esas Örnek No : 27* TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı: TAŞINMAZ : İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yoğurtçular köyü, Köy civarı mevkii, 74 parselde kain 1868,25 m2 yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçluya aittir. Satışa konu 74 nolu parsel köyü 1 km mesafede olup kadastral yola cephesi yoktur. Torbalı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/701 Esas, 2007/243 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere bu parsel üzerindeki ağaçların yanmış olduğu belirtilmektedir. Parsel 1868,25 m2'dir. Taşınmazın dönümü 3.000,00-TL.den tamamının değeri 5.604,75-TL.dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşınmazın birinci satışı 14.09.2010 günü saat 14.10'dan 14.20'a kadar Torbalı 1. İcra Müdürlüğü - Torbalı/İzmir adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ikinci artırma : 24.09.2010 günü saat 14.10'dan 14.20'a kadar Torbalı 1. İcra Müdürlüğü - Torbalı/İzmir adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve talimin edilen kıymetin % 40 'nı ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve masrafları, gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİKmd.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı icra müdürü tarafından kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 6- İşbu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda kayıtlı olmayanlar içinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla ( 2007/3174 Esas ) müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 07.07.2010 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. YENİGÜN 26/07, İ-10136