İzmir Torbalı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Torbalı
Kurum:T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ
Dosya No:2015/952 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Torbalı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:78.480,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):39.240,00 TLSatış Tarih: 21.02.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):39.240,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2015/952 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : izmir ili, Torbalı ilçesi, Dağtekke Man., Köy içi Mevkii, 1 Cilt, 9 Sayfa, 101 Ada, 9 Parsel, Yüzölçümü 414 m2, Ana Taş. Nitelik Bahçeli Kargir Ev, Malik Mustafa Özdemir (Tam) Özellikleri : Parselin konumu ve değeri: Parsel, ilçenin Dağtekke mahallesinde mahallenin yerleşim alanı içinde bulunmaktadır. Parselin bulunduğu Dağteke mahallesi, Aydın-izmir yoluna 22.- km Kemalpaşa yoluna 16.km mesafededir. 6233 sokağa cepheli parsel mahalle merkezine yakın, meyilli sert bir arazi yapısına sahiptir. Belediye Hizmetlerinden istifade etmekte, ulaşımı kolay, alt yapı tesisleri mevcuttur. Çevrede bulunan emsal nitelikteki parsellerin zemin rayiç değerleri göz önüne alınarak yaplan değerlendirme neticesinde parselin zemin rayiç değerinin 60,00.TL/m2 olduğu kanaati hasıl olmuştur. Bu durumda; Parselin zemin değeri=414,00m2 x 60,00TL/m2=24 840,00TL Yapıların durumu ve değeri: Kıymet takdiri istenilen parsel üzerinde 2 katlı bir yapı ve depo yapısı bulunmaktadır. Bu yapılarda yapılan tetkik neticesinde; 2 KATLI YAPI; Yığma olarak yapılmış yapının duvarları taş ve sonradan ek olarak yapılan bölümlerin duvarları tuğla olarak yapılmış, tuğla duvarlı olan bölümlerin içi ve dışı sıvalı ve badanalı, duvarları taş olan bölümlerin içi sıvalı dışı sıvasızdır. Dış kapıları demir doğrama, pencereleri kısmen demir doğrama, kısmen de pvc doğramadır. Üst kata dıştan betonarme merdiven ile çıkılmaktadır. Bina ucuz malzeme ve işçilikle yapılmış, eski bir yapı olup zemin katı 80.-m2 ve birinci katı 60.-m2 toplam 140.-m2 alanındadır. Yapı mevcut durumu itibari ile; -T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015 yılı Yapı Birim Maliyetleri tebliğinde belirtilen yapı gruplarındam 3/Agrup yapılara dahil olup birim maliyeti 590,00TL/m2 olduğu ve- Çok eski ve yaşlı olan yapının yapımında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi ve 02/12/1982 tarih 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapıların Yıpranma Oranlarına Ait Çizelge'den istifade edilerek yapılan değerlendirmeden yapının %40 oranında ypranmış olduğu kanaatine varılmıştır. Bu durumda; A=140.-m2, Birim maliyeti=590.-m2, Yıpranma oranı=%40,2 Katlı Yapının değeri=140,00m2 x 590,00TL/m2 x (1-%40)=49 560,00TL'dir.DEPO YAPISI;Parsel üzerinde bulunan depo yapısı, tek katlı, tuğla duvarlı, yığma olarak yapılmış, duvarları sıvasız, basit çelik çatısının üzeri saç levhalar ile örtülü, 30.-m2 alanındadır. Yapı mevcut durumu itibari ile; -T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015 yılı Yapı Birim Maliyetleri tebliğinde belirtilen yapı gruplarındam 1/B grup yapılara dahil olup birim maliyeti 170,00TL/m2 olduğu ve, -Sıva, boya badana ve kapı, pencere eksikleri nedeni ile yapının %80 oranında bitirilmiş olduğu kanaatine varılmıştır. Bu durumda; A=30.-m2, Birim maliyeti=170.-rn2, imalat oranı=%80 Depo Yapısının değeri=30,00m2x170,00TL/m2x%80=4 080,00TL'dir. YAPILARIN TOPLAM DEGERİ=53 640,00TL'dir. Yukarıda belirtilen özellikleri tespit edilmiş olup ayrıca; Parselin, Dağtekke mahalle merkezine olması, Parsel büyüklüğünün ve arazi yapısının inşaat için uygun olması, 6233 sokağa cepheli olması, imarının olması, Ulaşımın kolay olması, Altyapı tesislerinin mevcut olması, Belediye hizmetlerinden faydalanıyor olması gibi avantajlarının bulunmasının yanında, Torbalı ilçe merkezine uzak olması, Üzerindeki yapıların eski ve yıpranmış olması gibi dezavantajıda bulunan taşınmazın çevredeki emsal nitelikteki taşınmazların değerleri de göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonunda; Dağtekke mahallesi, 101 ada, 9 parselde bulunan taşınmazın değerinin: -Zemin değeri=24 840, 00TL- Yapıların değeri=53 640,00TL TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ=78 480,00TL'dir. Adresi : Dağtekke Mahallesi 6233 Sokak No:40 Torbalı İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı'nın 03/06/2015 tarih 4883 sayılı yazısında, ilçenin Dağtekke mahallesi, 101 ada, 9 parselin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Olur'u ile onaylanan izmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan'ında "Kırsal Yerleşme Alanı'" imarlı olduğu belirtilmektedir. Kıymeti : 78.480,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi 1. Satış Günü : 21/02/2017 günü 14:00 -14:10 arası 2. Satış Günü : 21/03/2017 günü 14:00 -14:10 arası Satış Yeri : TORBALI ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU İZMİR TORBALI Satış şartları 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/952 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/12/2016 İİK 127 .Mad.Göre Satış İlanın Tebliği : Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkansızlığı nedeniyle tebligat yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. BASIN: 502550 (www.bik.gov.tr) Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de