İzmir Torbalı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Torbalı
Kurum:TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No:2011/9
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Torbalı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:107.500,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):53.750,00 TLSatış Tarih: 16.03.2012 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):53.750,00 TLSatış Tarih: 26.03.2012 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No :2011/9 Satış Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, nitel iği, kıymeti, adedi, imar durumu ve önemli özellikleri: İMAR DURUMU : Torbalı Belediye Başkanlığımın 05/09/2011 gün ve M.35.3. TOR.0.10/13-2011-38113-7925 sayılı- yazılarında 365 parsel sayılı taşınmazların 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında özel nitelikli tarım alanında kaldığı, 1030,1142 parsel sayılı taşınmazın Doğal ve Ağaçlıklı Karekteri korunacak alanda olduğu bildirilmiştir. 1 .TAŞINMAZ: TAPU KAYDI : Torbalı Karakızlar köyü Çiğentepe mevkii 365 parsel sayılı 2.800,00m2 zeytinli vasfında taşınmaz. Taşınmaz dikili tarım arazisi vasfında olup zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde verim alınabilecek ortalama 50 yaşlarında zeytin ağaçları ve 2 adet incir ağacı bulunmaktadır.Taşınmazın yola cephesi yoktur. Zemin toprağı pulluk derinliğince işlemeye uygun olup %6-8 eğime sahiptir.Taşınmazın vasfı, geometrik yapısı ve eğimi,mevkisi ve tarımsal nitelikleri değerlendirildiğinde piyasa alım satım raiç bedelinin 4,50TL/m2 olduğu kabul edilmiştir. 365 parsel nolu taşınmazın değeri 12.600,00TL dir. 2.TAŞINMAZ: TAPU KAYDI: Torbalı Karakızlar köyü Dirmildağı mevkii 1030 parsel sayılı 18.000,00m2 zeytinlik vasfında taşınmazdır. Taşınmaz dikili tarım arazisi vasfında içinde 25-30 yaşlı zeytin ağaçları bulunmakladır. Eğim %20 civarında olup zeminde taş seki yapıldığı görülmüştür.zeminde ana kaya yer yer yüzeydedir, içinde su kaynağı olmayan taşınmazın yola cephesi yoktur.Taşınmazın vasfı, kullanım şekli mevkisi ve zeytinlik niteliği değerlendirildiğinde piyasa alım satım raiç bedelinin 2,20TL/m2 olduğu kabul edilmiştir. 1030 parsel nolu taşınmazın değeri 45.000,OOTL'dir. 3. TAŞINMAZ: TAPU KAYDI: Torbalı Karakızlar köyü Yaka mevkii 1142 parsel sayılı 21.500,00m2 zeytinli vasfında taşınmazdır. Taşınmazın vasfı,kullanım şekli,mevkisi ve tarımsal nitelikleri değerlendirildiğinde piyasa alım satım raiç bedelinin 5,00TL/m2 olduğu kabul edilmiştir. 1142 parsel nolu taşınmazın değeri 107.500,00 TL'dir. SATIŞ ŞARTLARI: A- Taşınmazların birinci satışı 16/03/2012 günü 1.Taşınmaz Karakızlar köyü 365 parsel sayılı taşınmazın saat: 14.00'dan 14.10'a kadar, 2.Taşınmaz: Karakızlar köyü 1030 parsel sayılı taşınmazın saat: 14.20'den 14.30'a kadar, 3.Taşınmaz: Karakızlar köyü 1142 parsel sayılı taşınmazın saat: 14.40'dan 14.50'e kadar, TORBALI ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ YAZİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-Torbalı adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada talimin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla taşınmazların ikinci artırma günü: 26/03/2012 günü ; 1.Taşınmaz Karakızlar köyü 365 parsel sayılı taşınmazın saat: 14.00'dan 14.10'a kadar. 2.Taşınmaz: Karakızlar köyü 1030 parsel sayılı taşınmazın saat: 14.20'den 14.30'a kadar. 3.Taşınmaz: Karakızlar köyü 1142 parsel sayılı taşınmazın saat: 14.40'dan 14.50'e kadar, TORBALI ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MUDURLUĞU-Torbalı adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve talimin edilen kıymetin % 40'ını ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. B- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.lhale damga vergisi.KDV.tapu alım harcı ve masraf lan,gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir.Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. C- Taşınmazı satın alanlar.ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla,ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya IIK md. 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. Ç- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. D- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.Bu fark varsa öncelikle yatırılan teminattan tahsil edilir. E- İşbu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda kayıtlı olmayanlar içinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. F- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık oluo gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. G- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı 2011/9 SATIŞ sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 10/01/2012 (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir, örnek No:27* *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir. B.4304 www.bik.pov.tr