İzmir-URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANIDIR

Şehir:İzmir
İlçe:Urla
Kurum:urla İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/849 Talimat
Cinsi:Bilinmeyen İhaleler
Açıklama:İzmir-URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANIDIR
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:923.820,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):461.910,00 TLSatış Tarih: 30.04.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):461.910,00 TLSatış Tarih: 10.05.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANIDIR Dosya No: 2009/849 Talimat Bir Borçtan Dolayı İpotekli Olup Satılmasına Karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDİ: İzmir İli, Urla İlçesi, Güvendik Man., 2160 Ada. 4 parselde tapuya kayıtlı olan, içinde tek katlı restorant bulunan mandalina bahçesi vasfında taşınmazdır. ÖZELLİKLERİ: 882 m2 yüzölçümlü parsel, Güvendik mahallesi Yalı Cd. No:235 Urla adresinde bulunmaktadır. Urla Belediyesinden alınan imar kayıtlannda (1/1000 ölçekli revizyon imar planında Turistik lesis alanı olarak planlıdır. Otel yapılmak istenirse Turizm Bakanlığı Vasıflar Yönetmeliği'ne uymak şartıyla TAKS: 0.45 KAKS: 0.90 dan 3 kat (hmax:l0.50 m ) Motel yapılmak istenirse TAKS: 0.45 KAKS: 0.90 dan (hmax: 7.50 m) olarak inşaat izni vardır. Ancak, İzmir 1. İdare Mah. 2008/561 E„ 2008/2164 K Sy. Kararıyla; 3194 Sy. Yasanın 18. Maddesine göre taşınmazı da içeren alanda belediye encümenince onanan parselasyon iptal edilmiştir. Taşınmazın üzerinde tek katlı restoran olarak kullanılan bina bulunmakta olup, bina basit inşat kapsamında, yol kısmı duvar örülerek üstü kısmen kapalı olan, genel olarak yazlık kullanım için inşa edilmiş bir yapıdır. İç kısımlar profil demir ve kargı kullanılarak bölünmüş, WC olarak kullanılan kıSfm etrafi tuğla örülü, üzeri açık biçimde olup, zemin kısmen taş, kısmen tefsiye betonu ve kısmen doğal zemin olarak bulunmaktadır. Yapılan ölçümde yapının 340 m2 yüzölçümünde olduğu tespit edilmiştir. Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesine göre kullanılacak 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre bina 1B sınıfı inşaat grubuna dahil olup, m2 maliyeti 123 TL dir. Buna göre 340 m2 X 123 TL =41,820- TL bina değeri vardır. Arsanın alt yapısı olması, deniz kenarında olması, çevre alım rayiçleri ve ekonomik koşullara göre m2=1000-TL olacağı buna göre arsa değerinin 882 m2 X 1000-TL = 882,000TL olacağı, taşınmazın toplam değerinin de 923,820- TL olacağı takdir edilmiştir. MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaza -923.820,00.-TL (DOKUZYÜZYİRMİÜÇBİNSEKİZYÜZYİRMİ) TL Muhammen Değer takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. Borçlu hissesi tamdır. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşınmazın birinci satışı 30.04.2010 günü Saat: 14:00' den 14: 10'a kadar, Urla İcra Müdürlüğünde; Açık arttırma yoluyla yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış masraflarını geçmesi şanıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla 10.05.2010 günü. Urla İcra Müdürlüğünde saat Saat: 14.00'den 14.10'a kadar ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verebilir. KDV, damga vergisi, tapu alım harcı ve tahliye teslim masraflan, alıcıya aittir. Tellaliye resmi, Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderler dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İ.İ.K.' nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/849 Talimat Sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan. ilan olunur. (İ.İ.K.m.I26) * Önceki uygulamada kullanılan ömek 64'e karşılık gelmektedir. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (**) İşbu ilanın tapu kavdında adresi bulunmayan ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur. (Basın: 13962)