KARABÜK İcradan Satılık Tarla

Şehir:Karabük
İlçe:Merkez
Kurum:KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No:2008/708
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:KARABÜK İcradan Satılık Tarla
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:58.921,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.460,50 TLSatış Tarih: 16.07.2010 Saat : 11.30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.460,50 TLSatış Tarih: 26.07.2010 Saat : 11.30

İlan Metni :

T.C Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi İzale-i Şüyu Satış Memurluğundan Gayrimenkul Açık Artırma İlanı Esas No : 2008/ 60 Karar No : 2009/ 708 Satış No : 2010/1 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Karabük Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.07.2009 günlü kararı gereği ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen; 1-) Karabük İli Merkez İlçe Bulak köyü Erenler mevkiinde kaim 1617 parselde tapuya kayıtlı 1146.00 m2 arsa tarla vasıflı olup bilirkişi raporuna göre; %15 orta meyilli arazi grubuna girmekte olup kuru tarım arazisi niteliğindedir, üzerinde hububat ve yem bitkisi tarımı yapmaya elverişlidir. Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları dışında Bulak köyü sınırları içinde kalmaktadır.Taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır. Taşınmazın muhammen bedeli 3.128,00-TL.dir. 2-) Karabük İli Merkez İlçe Bulak köyü Güneygeçe mevkiinde kaim 2810 parselde tapuya kayıtlı 6809.00 m2 arsa tarla (bağ yeri) vasıflı olup bilirkişi raporuna göre; % 1-2 meyilli olup düz ve düze yakın sınıflı arazi grubuna girmekte olup, tarla ve bahçe tarımına uygun ve bağyeri vasfında olup sulanabilir tarım arazisi niteliğindedir. Üzerinde hububat, sebze, mısır ve yem bitkisi tarımı yapmaya elverişlidir. Taşınmaz üzerinde 16 adet ceviz, 9 adet elma, 5 adet kiraz ve 20 adet erik ağacı mevcuttur. Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları dışında Bulak köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır. Ağaçlar: 3.020,00-TL, Taşınmaz 55.901.89-TL değerinde olup, taşınmaz ve üzerindeki ağaçların toplam muhammen bedeli 58.921,89-TL.dir. Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının, ilanen tebligat yerine geçeceği ilan olunur. SATIŞ ŞARTLARI 1617 parsel sayılı taşınmazın 1. Satışı 16/07/2010 günü saat 11.30- 11.40 arası; Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda, açık artırma sureti ile yapılacaktır. 1617 parsel sayılı taşınmazın 2. Satışı 26/07/2010 günü saat 11.30- 11.40 arası; Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda, açık artırma sureti ile yapılacaktır. 2810 parsel sayılı taşınmazın ve üzerinde bulunan ağaçlann 1. Satışı 16/07/2010 günü saat 11.50-12.00 arası; Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda, açık artırma sureti ile yapılacaktır. 2810 parsel sayılı taşınmazın ve üzerinde bulunan ağaçlann 2. Satışı 26/07/2010 günü saat 11.50- 12.00 arası; Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda, açık artırma sureti ile yapılacaktır. 1-) Bu artırımda tahmin edilen kıymetin %60'ını rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukanda belirtilen tarih ve saatlerde ikinci açık artırmaya çıkartılacaktır. Bu artınmda da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırma ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 (on) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı satıcıya, resmi ihale pulu tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Hissedarların hisseleri itibariyle teminat vermeksizin iştirak edebileceklerinin ; 3- İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 (on beş) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. % 18 KDV alıcıya aittir. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/05/2010 Tapuda adresi bulunmayan ilgililere Tebligat yapılmayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. (lc.lf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.36886