Karabük Safranbolu İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Karabük
İlçe:Safranbolu
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/83 Tal
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Karabük Safranbolu İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:20.360,77 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.180,39 TLSatış Tarih: 13.09.2010 Saat : 14.40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.180,39 TLSatış Tarih: 23.09.2010 Saat : 14.40

İlan Metni :

T.C. SAFRANBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2009/83 Tal. GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Safranbolu İcra Dairesinden Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı; Safranbolu ilçesi incekaya Köyü doruk harman mevkiinde tapunun 109 ada 5 parselinde kayıtlı bulunan 2316,94 M2 yüzölçümlü Tarla cinsindeki taşınmazdır. Safranbolu Belediye Başkanlığından gelen imar durumu ile ilgili yazılarında bu taşınmaz belediye sınırları ve belediye mücavir alan dışında kaldığı belirtilmiştir, taşınmaz 109 ada 5 parselde kayıtlı 2316,94 m2 lik taşınmaz olup bu taşınmazın 4-11-12-13-17 parsellere sınır olup önünden yol geçmekte, taşınmaz çok şekilli geometrik yapıya sahip topografik yapı düz ve düze yakın olup taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır, taşınmaz kuru tarım arazisidir, taşınmazın tarım arazisi olması nedeniyle değerinin 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 11. maddesi (f) bendi gereğince, taşınmazın mevki ve şartlarına göre olduğu gibi kullanılması halinde ekilecek ürünler ve ürünlerin elde edilmesi için yapılacak masraflar göz önünde tutularak net gelirinin hesaplanması ve değerinin bulunması gelir metodu yöntemine göre yapılacaktır. Taşınmazın özellikleri ile nitelik ve unsurları: a) Arazi organik maddece orta düzeydedir. b) İşlenebilir bir toprak yapısına ve yeterli toprak derinliğine sahiptir. c) Kuru tarım yapılması uygundur. d) Alkalilik, tuzluluk, taşlık, drenaj, erozyon, taşkın gibi problemleri vardır. e) Arazi eğimi %1-,3'dir Arazide uygulanacak münavebede 1 .yıl Buğday 2.yıl Fiğ yetiştirilmesi uygun görülmüştür. Bilirkişi marifetiyle taşınmaz üzerindeki fidanlar, bahçe taş duvarı ve ihata tel çitinin yeri itibari ile bölgesel raiç değeri toplamı; Tarla taşınmaz 2316,94 m2 yeri itibari Rayiç değeri 12.140,77 TL 36 Adet Fidanların toplam rayiç değeri 720,00 TL Taş duvar ve ihata tel çitinin toplam rayiç değeri 7.500,00 TL Arazi, fidanlar, Taş duvar ve ihata tel çitinin toplam değeri: 20.360,77 TL değer takdir olunmuştur. Satış Şartları: 1-) Satış 13/09/2010 günü saat 14.40'den 14.50'e kadar Safranbolu Adliye Sarayı İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23/09/2010 Perşembe günü aynı yer ve saatte 14.40-14.50'de 2.ci artırmaya çıkarılacaklardır. Bu artırmada bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır, böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-) Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetinin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır, satış peşin para iledir, alıcı istediğinde on günü geçmemek üzere mehil verilebilir, K.D.V. Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harç ve masrafları, tahliye ve teslim gideri alıcıya aittir, birikmiş emlak vergi borçları Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek Tapu Harçları satış bedelinden ödenir. 3-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (x) bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde dairemize ildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak şartıyla ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır, 5-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-)Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başka bilgi almak isteyenlerin 2009/83 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/07/2010 Not: İİK.nun 127 Maddesi gereğince tebliğ yapılamayan Kişiler hakkında işbu gazete ilanı tebliğ hükmünü teşkil eder. (ic.if.K.126) (x) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir. Yönetmelik Ör.No:27 B:54479