KDZ. EREĞLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK DAİRE

Şehir:Zonguldak
İlçe:Ereğli
Kurum:2. İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009/4949 Esas
Cinsi:Mesken
Açıklama:KDZ. EREĞLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK DAİRE
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:75.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 02.08.2010 Saat : 12.10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 12.08.2010 Saat : 12.10

İlan Metni :

T.C. Kdz. Ereğli 2. İcra Müdürlüğünden Gayrimenkullerin Açık Artırma İlanı Sayı: 2009/4949 Esas Satılmasına Karar Verilen Gayrimenkulun cinsi, kıymeti adedi, evsafı TAŞINMAZ- Zonguldak ili Kdz.Eregli ilçesi Müftü mahallesi Demir Çelik Sokağı mevkisinde tapunun pafta: 15, ada:110,parsel:44 de kaytlı taşınmaz üzerinde BK+Z.K+4NK oluşan A blok namlı 6 katlı betonarme apartjnan bulunmaktadır.Tüm katlar daire olarak planlanmıştır.Binanın tümü iskan edilmiştir.Binaya doğalgaz bağlanmıştır.Bina şehir merkezine takriben 2.000,00 m.mesafededir.Bina İstanbul Şosesi üstünde olup çevresinde genellikle sosyal ve özel konutlar olmakla beraber birkaç alış veriş merkezleri de vardır. Hemen 30 m.mesafede pazar günleri semt pazarı kurulmaktadır.Gülüç belediye hizmetlerinden yararianmaktadır.Taşınmaz 24.579,00 m2 alana sahip ve tapu kayıtlarına göre cinsi 27 BLK.5 ER katlı Bah.Kar.Aprt. Olarak gözükmekte ve üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiştir.Taşınmaz Blok nizam 5 kat (BL-5) ve %40 kullanım alanlıdır.Taşınmaz üzerinde ve satışı yapılacak olan A blok 4.kat (13) nolu bağımsız bölüm; daire olarak kullanılmakta olup üzerinde 1/325 arsa payı ile kat mülkiyeti tesis edilmiştir.Bınalar oldukça eski mevcut yapılardır.Daire yoa cephelidir.Dairenin dış ve ve iç kapılan ahşaD kapı, doğramalan PVC.ıslak zeminleri seramik kaplı, duvarlar saten alçı ve saten boyalıdır.Daire 3+1 düzeninde olup yaklaşık brüt alanı 125.D0 m2,net alanı 85 m2.dir.Değeri 75.000,00 TL.dir. TAŞINMAZIN SATIŞ SAATİ Taşınmazın satışı 75.000,00 TL üzerinden saat 12.10 ile 12.20 Arası yapılacaktır. Satış Şartlan: 1- Birinci satış 02.08.2010 tarihinde yukarıda yazılı saatlerde Kdz.Eregli 2.İcra Müdürlüğü önü-KoridorKdz.Ereğli adresinde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı ile yapılan satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 12.08.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmazlar en çok artıranın Taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplafnmdan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış bedeli düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edenler n tahmin edilen kıymetin % 20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bönkanın teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile yapılacak olup alıcı talep ederse kendisine 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, ihale damga resmi, taşınmazın tahliye masraflan, 1/2 tapu harçlan alıcıya aittir. Tellaliye ücreti ve taşınmazın aynından doğan vergi borçlan ihale bedelinden ödenecektir. 3- botek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililenn (*) bu taşınmazlar üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masraflara dair iddialannı dayanağı belgeleriyle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri gereklidir. Aksi takdirde hakisin tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihöleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıcı temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairefnizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Taşınmazları satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilrrjış olsa bile satış bedelini derhal veya IIK 130. Maddeye göre verilen sure içinde nakden ödemek zorurjdadırlar. 7- Sapışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, detaylı bilgi almak isteyenlerin 2009/4949 esas Sayılı dosya numarası ile müracaat edebilecekleri ilan olunur. 08.06.2010 (IIK. Nun 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir. B.41370