Kırıkkale Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Kırıkkale
İlçe:Merkez
Kurum:2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2007/402 TAL
Cinsi:Arsa
Açıklama:Kırıkkale Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:2.038,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.019,00 TLSatış Tarih: 07.10.2011 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.019,00 TLSatış Tarih: 17.10.2011 Saat : 10:30

İlan Metni :

, T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/402 TAL. Satılmasına karar verilen İpotekli taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri 1- Kırıkkale ili Merkez Ahali köyü sınırları içerisinde Ankara Kayseri yoluna cepheli Tapuda (136 ada, 8 parselde) kayıtlı aşınmaz ipotekli iken ifraz görerek 136 ada 9 ve 10 parsellere gitmiş olup son durum tapu kaydında toplam 14,300 m2 yüz ölçümlü olup Tüp dolum tesisi ve müştemilatlarının borçlu adına kayıtlı 13837/14300 hissesinin Kırıkkale İcra Hukuk Mahkemesinin 2011/70 E, 2011/163 Kararı gereğince kıymet takdir raporu 21/04/2011 anilinde kesinleşmiştir her iki parsel üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7 maddesine göre 11.02.2011 tarih ve 04815 sayılı yazısı gereğince satışına karar verilen parselden 1.587,04 m2 sinin kamulaştırmaya tabi tutulduğunun ve şerhinin mevcut olduğu, Mahkemenin oluşturduğu bilirkişi raporuna göre kıymet takdiri yapılan taşınmaz üzerindeki Tüp Dolum Tesislerine ait müştemilatları ve taşınmazın takdir edilen miktarları üzerinden satışı yapılmak için aşağıya çıkarılmıştır. 136 ada 9 parsel ve 10 nolu parseller üzerinde ise iktisadi ve fiili bütünlük olup bu 2 parseldeki borçluya ait 1.535,66 ada 9 parsel ve 10 nb'lu parseller üzerinde ise iktisadi ve fiili bütünlük olup bu 2 parseldeki borçluya ai 1.535,66 m2 (10 no'lu parsel) + 12.301,34 m2 (9 nolu parsel) = 13.837 m2'lik hisselerin birlikte satışına karar verilmiştir, 1- 580 Tek Katlı Tüp Dolum Tesisi Binası ve yanında 110 m2 alınlı yangın söndürme havuzu bulunmaktadır. 2-125 m2 alanlı 2 katlı betonarme karkas idare binası bulunmaktadır 3- Parselin Kuzeyinde 200 m2 garaj amaçlı yarı açık depo olarak kullanılan yapı bulunmaktadır Makine ve takdir olunan kıymeti 1 -1 adet Mekanik Kantar 60 Tonluk 22.000,00 TL 2-1 adet 17 Üniteli 12 Kg lık tüp dolum makinesi 145.000,00 TL 3-1 adet 12 ünitelik 2 Kg lık tüp dolum makinesi 132.000,00 TL 4-1 adet tüp dolum makinelerinin yürütme bantı ve rampası dolum için 69.000,00 TL 5-1 adet tüp boyama kabini 15.000,00 6- 2 adet 180m3 kapasiteli LPG stok tankı gaz tesisatı Ve montajı dahil (2x275.000,00 TL) 550.000,00 TL 7- 2 adet kompresü (Depolu 2x7.000,00 TL) 14.000,00 TL 8-1 adet yangın suyu santrifj pompası 4.000,00 TL 9-1 adet Güneş Enerjisi 900,00 TL 10-1 adet Hava Kurutma makinesi ve deposu (1000 Lt) 6.000,00 TL 11-1 adet tüp atık gaz boşaltma ve temizleme makinesi 6.000,00 TL 12-1 adet atık su arıtma makinesi 18.000,00 TL 13-Çevre yangın hattı borusu fıting malzemesi ve montajı (polipropilen) Q90'lık (400 m) 15.600,00 TL 14- 4 adet yerüstü yangın hidrantı DN 100 lük 6.000,00 TL 15- 4 adet basınçlı otomatik sprinkter (4x800.00 TL) 3.200,00 TL TOPLAM 1.006.700.00 TL Tüm Bina ve Arsanın Takdir Olunan Kıymeti Arsa Değeri = 13837 m2 x TL/m2 691.850 TL İdare Bina Değeri = 250 m2 x 400 TL/m2 100.000 TL Tüp Dolum Tesisi Bina Değeri = 580 m2 x 300 TL/m2 174.000 TL Yangın Havuzu Değeri = 110 m2 x 100 TL/m2 11.100 TL Garaj Değeri = 400 m2x 100 TL/m2 - 40.000 TL Kantar ve Bekçi Binası =15.000 TL TOPLAM 1.031.950 TL MAKİNALAR VE TÜM BİNA VE ARSANIN MUHAMMEN BEDELİ: 2.038.650 TL 1- Satış 07/10/2011 Cuma günü saat 10,30-.dan 10,40' a kadar Kırıkkale Adliyesi Girişi Arşiv Memurluğu önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile 17/10/2011 Pazartesi günü saat 10.30-10,40 saat Kırıkkale Adliyesi Girişi Arşiv Memurluğu önünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla %40 dan aşağı olmamak şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2 - Açık Artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20 si nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 18 Katma Değer Vergisi, İhale resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/402 TAL sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (HKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir (*) satış ilanı tebliği edilmeyen alakadarlara ilanen tebliği olunur (*) Karayolları Genel Müdürlüğü 4 Bölge Müdürlüğünün 11.02. 2011 tarih ve 04815 sayılı yazısı gereğince satışına karar verilen parselin 1.587,04 m2'sinin kamulaştırmaya tabi tutulmuştur (*) Tapuda (136 ada,8 parselde) kayıtlı taşınmaz ifraz görerek 136 ada, 9 ve 10 parsellere gitmiştir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. B: 55068 (www.bik.gov.tr)