Kırklareli Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Kırklareli
İlçe:Merkez
Kurum:KIRKLARELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/370 Tal
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Kırklareli Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:5.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.500,00 TLSatış Tarih: 03.12.2010 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.500,00 TLSatış Tarih: 13.12.2010 Saat : 15:00

İlan Metni :

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KIRKLARELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOSYA NO: 2010/370 Tal. Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydında, adeti, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmazlar Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Saüş ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: a-) Kırklareli İli, Kavaklı Köyü, Dalaklıgöl Mevkiinde bin 5 pafta, 496 parsel sayılı 4,300.00 mi yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın tamamı ile l>) Kırklareli İli, Kavaklı Köyü, Dalaklıgöl Mevkiinde kain 5 pafta, 505 parsel sayılı 5,000.00 m2. Yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın tamamı. İMAR DURUMLARI: Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığının 23.032010 tarih - M 39 8 KAV 0 10/193 sayılı imar durumu hakkındaki yazılannda, Kırklareli ili, Merkez, Kavaklı Köyü, Dalaklıgöl mevkii 5 pafta, 496 ve 505 parsel sayılı yerierin belediye imar planlan dışında kaldığı, tarla arazisi olduğu bildirilmiştir. HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFLARI i: Satışa konu taşınmazlar toprak yapısı ilibanyle Kireçsiz Kahverengi Büyük Toprak Gunjbu'nda, killi tın bünyede toprak özelliklerini yansıtmaktadır.Toprak derinliği ve organik madde içeriği iyi düzeydedir.Bu ¦özellikleri nedeniyle verim potansiyeli iyidir, yani mahsuldar arazi özelliklerine haizdir. Drenaj sorunu yoktur, tarımsal üretimi engelleyici durum gözlenmemiştir. Tuzluluk ve erozyon sorunu bulunmaması nedeniyle bölgede yetişebilen her türlü ürünün yeliştirilebilmesi için uygundur. Sulama imkanı bulunmaktadır.Bu nedenle de taşınmazlann 2jınıf sulu tarım arazisi olarak değeriendirilmesi gerekmektedir.Taşınmazlann bulunduğu ekolojik koşullar ve yukanda açıklanan özellikleri de dikkate alınarak; taşınmazlar üzerinde uygun tanm teknikleri uygulandığında, nadasa yer verilmeden, münavebeli olarak, her yıl ortalama ve ortalamanın üzerinde ürün almanın mümkün olabileceği tespit edilmiştir.Ulaşım sorununun olmaması ve tüketim merkezlerine yakın olması gibi özellikleri, taşınmazların değerini önemli ölçüde artırıcı unsurlar olarak değeılendirilmişlir.Bu açıdan da taşınmazlann (anmsal faaliyetlere oldukçu uygun, iyi vasıflı tada arazisi olarak değeriendirilmesi gerektiği sonucuna vanlmıştır. KIYMETLERİ: a-) Kırklareli ili, Kavaklı Köyü, Dalaklıgöl Mevkiinde kain 5 pafta, 496 parsel sayılı 4,300.00 mlYüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın m2.birim fiyatına 3,03.-TLsı olmak üzere tamamına 13.029,00.-TL.(Onüçbinyirmidokuzlira) ve b-) Kırklareli ili, Kavaklı Köyü, Dalaklıgöl Mevkiinde kain 5'pafta,505 parsel sayılı 5,000.00 m2.yüzölçümlü larla vasıflı taşınmazın tamamına 15.150,00.- TL. (Onbeşbinyüzellilira) sı kıymetler takdir edilmiş olup, kıymet takdirine ilişkin başkaca teferruat 12.042010 tarihli bilirkişi raporunda mevcuttur. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Yukanda tapu kaydı, imar durumu,halihazır durumu veevsaflan ile kıymetleri verilen; a-) Kırklareli lli,Kavaklı Köyü,Dalaklıgöl mevkiinde kain 5 pafta,496 parsel sayılı 4300.00 m2.yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın; 1. Satışı 03/12/2010 Cuma günü; saat: 15:00'den,saat: 15:10 'e kadar, 2. Satışı 13/12/2010 Pazartesi günü; saat: 15:00 'den^aat: 15:10 'e kadar, b-) Kırklareli ili.Kavaklı Köyü Dalaklıgöl Mevkiinde kain 5 pafta,505 parsel sayılı 5,000.00 m2.yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın ; 1. Satışı 03/12/2010 Cuma günü; saat: 15:15'den,saal: 1525'e kadar, 2. Satışı 13/12/2010 Pazartesi günü; saat: 15:15'den,saat: 1525 'e kadar, Kırklareli icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar var ise alacaktan mecmuunu ve saüş masraflarını geçmek şartıyla gaynmenkuller en çok artırana ihale olunur.Böyle bir bedelle aha çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 10 gün daha uzatılarak lO.gün olan yukanda yazılı tarih ve saatlerde gaynmenkuller 2.artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda ençok artırana ihale edilecektir.Şu kadar kLartırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 2ö"si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir ve derhal tahsil olunacaklırAlıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Taşınmazı salın alanlar,ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla; ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derfıal veya İ.İ.K.l30jnaddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. Kalma Değer Vergisi, ihale damga pulu bedeli, Tapu alım harcı, Tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler.tapu salım harcı ve tellaliye satış bedelinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (') bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yalıtmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif etlikleri , bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca lememil faizinden mûleselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecalını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecalını kabul etmiş sayılacaktan başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/370 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze İHŞvurmalan ilan olunur. I.İ.K. 126 (') ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Bj5ot: 70244)