Kocaeli Gebze İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis

Şehir:Kocaeli
İlçe:Gebze
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/2795 TALİMAT
Cinsi:Fabrika-Tesis
Açıklama:Kocaeli Gebze İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:262.650,40 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):131.325,20 TLSatış Tarih: 20.01.2002 Saat : 10:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):131.325,20 TLSatış Tarih: 30.01.2002 Saat : 10:50

İlan Metni :

T.C. GEBZE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 2010/2795 TALİMAT Satılmasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı : İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TAPU KAYDI 1- KOCAELİ İLİ, DİLOVASI İLÇESİ, MUALLİMKÖY KÖYÜ, Muallim Köyünde kain, 51 Kllb Pafta, 143 ada, 4 Parselde kayıtlı, 4.381,00.m2 miktarlı 1. Dereceden İPOTEKLİ DİLOVASI Organize Sanayi Bölgesi içinde ARSA VASFINDA TAŞINMAZ İMAR DURUMU: Satışa konu taşınmaz Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 27.10.2010 tarih 3763 sayılı yazısında parselin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27.02.2008 tarihinde onaylanmış olup; Sanayi alanında kaldığı, Emsal: 0,50, kuzey cephesinden 15,00 m, güney cephesinden 10,00 m, doğu ve batı cephesinden 5,00 m, Yükseklik: Serbest olduğunu belirtilmiştir. Organize Sanayi Bölgesi Alanında OSB Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri geçerli olduğu belirtilmektedir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI 1 - Satışa konu taşınmaz şehir merkezinde, Dilovası Yıldız Mahallesi, 614, 615 ve 616 sokaklara (2022 sokak) cepheli parsel olup, taşınmaz üzerinde fabrika binaları ve müştemilatlar ile makine ve teçhizat bulunmaktadır. İmalathane Binası: Çelik Konstürksiyon türünden yapı olup, zemini beton şap kaplı, çatı ve yan cepheler alüminyum panel kaplıdır. Bina zeminde 569,00 m2 büyüklükte, yaklaşık 8,50 m yüksekliktedir. Bina içerisinde silolar Üe tesisat ve soyunma odası ve depo binası mevcuttur.Yapı eskidir. Dairenin inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, özetle yapısal özellikleri dikkate alınarak, T.C.Bayındırlık ve iskan Bakanlığının yapı yaklaşık maliyet cetvellerine göre, IV.Sınıf (A) Grubu yapı türündedir.569,00 m2x577,00 TL/M2X (1,00-0,20)=262.650,40.TL.dir. Jenaratör Binası: Tek kat yığma türünden binanın içi ve dışı sıvalı, alüminyum doğramalı, boyalı ve badanalı,çatısızdır.Yapı zeminde 28,00 m2 miktarlıdır. Dairenin inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, özetle yapısal özellikleri dikkate alınarakj. C.Bayındırlık ve iskan Bakanlığnın yapı;yaklaşık maliyet cetvellerine göre, II.Sınıf (B) Grubu yapı türündedir.28,00 m2x276,00 TL/m2= 7.128,00.TL.dir. Kantar BİNASI: Tek kat yığma türünden binanın içi ve dışı sıvalı,alüminyum doğramalı, boyalı ve badanalı, çatısızdır.Yapı zeminde 9.00 m2 miktarlıdır. Dairenin inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, özetle yapısal özellikleri dikkate alınarak, T.C.Bayındırlık ve iskan Bakanlığının yapı yaklaşık maliyet cetvellerine göre, II.Sınıf (B) Grubu yapı türündedir.9,00 m2x276,00 TL/m2=2.484,0O.TL.dir. İdari Bina: iki katlı betonarme yapıda, zeminde iki oda, üst katta iki oda, odaların zemini lamine parke kaplı, plastik iç ve dış doğramalı, mermer merdiven kaplamalı bina çatısız yapıdır.Zeminde 65,00 m2 miktarlı olup, toplam inşaat alanı 130,00 m2'dir. Dairenin inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, özetle yapısal özellikleri dikkate alınarak, T.C.Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının yapı yaklaşık maliyet cetvellerine göre, MI .Sınıf (B) Grubu yapı türündedir.130,00 m2x511,00 TL/m2=66.430,00.TL.dir. Siloların (tank) altındaki betonarme subasmafar: Zeminde 531,00 m2 miktarlı olup ortalama yükseklik 1,50 m 'dir. Dairenin inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi özetle yapısal özellikleri dikkate alınarak. T.C.Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının yapı yaklaşık maliyet cetvellerine göre. lll.Smıf (A) Grubu yapı türündedir.531,00 m2x448,00 TL/m2=237.888,00.TL.dir. ARSA DEĞERİ: Parsel sanayi parseli olup çevresinde yoğun sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde kalması ile TEM otoyolu ile D100 Karayolun yakınlığı, bu parsele emsal arsa alım satımları da göz önüne alınarak parselin m2 birim fiyatının 400,00 TL/m2 edeceği kanaatine varılmıştır.4381,00 m2x400,00 TL/m2=1.752.400,00. TL.dir. Binaların Toplam Değeri:576.580,40.TL.dir Arsanın Toplam Değeri: 1.752.400,00.TL.dir. Buna göre 4 parsel sayılı taşınmaza arsa ve inşaat imalatı ile toplam 2.328.980,40. TL. kıymet takdir edilmiştr. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 15.11.2011 günü Saat: 10:50 -11:00 arası GEBZE ADLİYESİ 7. KAT 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/GEBZE/KOCAELİ adresinde açık artırma suretiyle.yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 25.11.2011 günü Saat 10:50 -11:00 arası GEBZE ADLİYESİ 7.KAT 2. İCRA MUDURLUGU/GEBZE/KOCAELI adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu Kadar ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2 Satışa konu taşınmazlar Organize Sanayi Bölgesi içerisinde olup 4562 sayılı OSB Kanunu ile ilgili Uygulama Yönetmeliğinin 9. Bölüm 101. maddesinde Organize Sanayi Bölgesinde kurulamayacak tesisler belirtilmiştir. Bu hususlara uygun olarak satış yapılacaktır, ilgili yönetmeliğin "Kurulamayacak Tesisler" başlıklı: "MADDE 101 - (1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: a) Karma ve ihtisas OSB' lerde; 1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, 1.1) Ham petrol rafinerileri, 1.2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, 1.3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 2)Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 6) Endüstriyel nitelikli sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 7) (Değişik: RG-12.8.2010-27670) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisier. b) Karma OSB'lerde; 1) (Değişik: RG-12.8.2010-27670) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler. 2) Petrokimya kompleksleri, 3)Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç,-alçı ve zımpara tesisleri, 4) Entegre şeker fabrikaları, 5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler, 7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler, 9) OSB 'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere: kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler, 10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler, 11) Maya ve tuz üretim tesisleri, 12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.' (2) (Değişik: RG-12.8.2010-27670) OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB 'de kurulu tesislerin sektör yapısını ye OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir." Şeklinde belirtilmiştir. İhale alıcısı yönetmelik hükümlerini kabul ederek ve bilerek taşınmazı almayı kabul etmiş sayılacaktır. 3 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu veya bu miktar karşılığında döviz veya milli bir bankanın teyidi yapılmış bloke çeki'ni vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, tapu alım harç, tahliye ve masrafları alıcıya ait olacaktır. Tellaliye resmi, birikmiş vergiler, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV yönünden "Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-L maddesine göre, 30.01.2002 tarih ve 4743 sayılı kanun hükümlerine göre ,kurulan varlık yönetim şirketlerinin,bankalar,özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (MÜZAYEDE HALİNDE SATIŞI DAHİL) teslimi ile aynı kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (MÜZAYEDE HALİNDE SATIŞI DAHİL)teslimi katma değer vergisinden istisnadır1' hükmü uygulanacaktır. 4- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayri menkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklarını tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 6- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK.133 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129 ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 7- İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebliğ yerine kaim olacaktır. 8-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve DOSYA münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. '. (Basın: 58902) )n, rya