Konya Ereğli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Konya
İlçe:Ereğli
Kurum:2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/1369 TAŞINMAZ
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Konya Ereğli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:15.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.500,00 TLSatış Tarih: 08.07.2011 Saat : 10:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.500,00 TLSatış Tarih: 18.07.2011 Saat : 10:20

İlan Metni :

T.C KONYA-EREĞÜ 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2010/1369 TAŞINMAZ SATIŞ İLANI TAPU KAYDI: Konya Ereğli Pirömer mahallesi, ada:1264. pafset:73, CİRMİ, sayfa:1020. kat:2. arsa payı:4/124. bağımsız bölüm no:6 SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, ADEDİ. EVSAFI: Ereğli (Konya) ilçesi Pirömer mahallesi. 1264 ada. 73 nolu parsel (İ87.34m2) üzerindeki yapının 2.normal katındaki 4/124 <6.04m2) arsa paylı 6 nolu ba^msız bölümün özelliklen: Betonarme kar* kas yapıdır. Bnrt 6.90x4.10= 28(29m2'd>r. Güney-batı cephelidir* Büro niteliğindedir. Zemin döşemesi laminanttır. Duvarlar plastik boya ile boyalıdır Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır Isınma dogai gazlı ferdi kombi iledir Şehir merkezindedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlıgnın tebliğine gûrc mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından 3.smıf A grubu yap* sınıfına girer. Borçlunun hissesi tamdır. İMAR DURUMU : Bina yüksekliği:21.50 yedi kat. bina derinliği yönetmelik Ön Bahçe Mesafesi: O, arka bahçe mesafesi H'2 {bina yüksekliğe inşaat nizamı: Bitişik ticaret, saçak parapetO.50, çatı meyli:%33, paftası: 19 L 11,19 MI. yola terk işlemi olmadan uygulama yapılamaz notu vardır MUHAMMEN BEDELİ: 15.000,00 TL BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 08 Temmuz 2011 günü saat: 10,20-10.30 İKİNCİ SATIŞ GUN VE SAATİ : 18 Temmuz 2011 günü saat: 10.20-10,30 SATIŞ YERİ: Ereğli Konya Adliyesi 2 Jcra Müdürlüğü Önü TAPU KAYDI: Konya Ereğli Pirömer mahallem, ada:1264. parscl:73. cılt:ll, sayfa:1021. kat:2. arsa pay>:iyi24. bağımsız bolüm no:7 SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, ADEDİ, EVSAFI: Ereğli (Konya) İlçesi Pirömer mahallesi. 1264 ada. 73 nolu parsel (İ87.34m2) üzerindeki yapının 2.normal katındaki 2/124 (3.02m2) arsa pay*» 7 nolu bafîmsız botumun özelliklen: Betonarme karkas yapıdır. Brüt 3.90x5.40 = 21.Û6m2 dir. Güney cephelidir Büro niteliğindedir Zemin döşemesi laminanttır Duvarlar plastik boya ile boyalıdır Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Isınma doğal* gazlı ferdi kombi iledir şehir merkezindedir Bayındırlık ve İskan Bakanlığının tebliğine güre mimarlık hizmetlerine esas olan sınrfı bakımından 3.sınıf A grubu yapı sınıfına girer. Borçlunun hissesi tamdır. İMAR DURUMU : Bina yüksekliği :21.50 yedi kat. bina derinliği yönetmelik. Ön Bahçe Mesafesi: O. arka bahçe mesafesi K'2 (bina yüksekliği, inşaat nizamı:Bitişik ttearet. saçak parapet:0.50. çatı meyiı:%33, paftası: 19 L 11,19 ML yola terk işlemi olmadan uygulama yapılamaz notu vardır. MUHAMMEN BEDEU: 10*000,00 TL BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 08 Temmuz 2011 günü saat: 10.40-10,50 İKİNCİ SATIŞ GUN VE SAATİ : 18 Temmuz 2011 günü saat: 10,40-10.50 SATIŞ YERİ: Ereğli Konya Adliyesi 2.İcra Müdürlüğü Önü Satış Şartlan: 1-Birinci ve ikinci satış yukanda bildirilen gün, yer ve saatte açık artırma suretiyle yapılacaktır* Binrvc* artırmada tahmin edilen kıymetin %60'tnı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda yazılı olan gün. yer ve saatte ikinci artırmaya çıkan lacaktır. Bu artırmada malın tahmin edilen kıymetin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartfyla en çok artırana ıhaıc edilecektin 2-Artırmaya ışorak edeceklenn. tahmin edilen krymetm %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir İhale damga resmi . %18 K.D.V. .tapu alım harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler tellaliye harcı, tapu satım harcı satış bedrinden Odemr. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakJannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksı takdirde haklan tapu stcılı ile sabrt olmadıkça paylaşmadan hartç bırakılacaklardır 4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedeli ile son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilcn mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faeı ayrıca hukme hacet kalmaksın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir öıneg gönderilebilir. 6*Sattş ilanı borçlu ve tüm ilgililere tebliğe gönderilmiş olup IİK127 maddesi gereğince tapuda adresleri kayıtlı olmayan alakadarlann dosyada bilinen adreslerine gönderilen tebligatlann tebliğ İmkansızlığı halinde iş bu satış ilanı borçlu ve tüm ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olmak üzere İtan olunur. 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatına kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2ÛKV1369 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 09.05.2011 (İC.ıtK. 126) (*) ilgiler tabırme irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 Basın K-1458 www.blk.gov.tr