Konya Ereğli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Konya
İlçe:Ereğli
Kurum:2. icra Müdürlüğü
Dosya No:2010/321 Talimat
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Konya Ereğli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:698.861,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):349.430,50 TLSatış Tarih: 04.10.2011 Saat : 04:10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):349.430,50 TLSatış Tarih: 14.10.2011 Saat : 04:10

İlan Metni :

DOSYA NO: 2010/321 Talimat TAPU KAYDI: Konya ili, Ereğli ilçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Ada: 408, Parsel: 90, Cilt: 19, Adalı Mevkii, 77 Pafta, Sayfa: 1820, 71000.00 m2 yüzölçümlü bahçe cinsindeki taşınmazın tam hissesi. SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, ADEDİ, EVSAFI: 1-Parsel içindeki yapılaşma; l/a- Ahır niteliğinde tek katlı yapı 41.20mx11.60 m= 477.92 m2'dir. Betonarme karkastır. Genel haliyle hangar şeklindedir. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından II, sınıf B grubu yapı sınıfına girer, 7.4.2010 keşif tarihi itibarı ile birim m2 rayiç değeri 295.00 TL/rn2, aşınma % 15'dir. l/b- Samanlık ve yemlik olarak kullanılan tek katlı yapı 6,60mx20,60m= 135,96 m2'dir. Hangar şeklindedir. Betonarme-çelik ve karkastır. Genel haliyle hangar şeklindedir. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın tebliğine göre Mimarlık Hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından II. sınıf B grubu yapı sınıfına girer, 7.4.2010 keşif tarihi itibarı ile birim m2 rayiç değeri 295.00 TIVm2. aşınma % 15'dir. l/c- Dolaşım alanı olarak kullanılan tek katlı yapı alanı 20,60mx26,00m=535.60 m2'dir. Hangar şeklindedir. Betonarme-çelik ve karkastır. Zemin kilitli parke döşemedir. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından II. sınıf B grubu yapı sınıfına girer, 7.4,2010 keşif tarihi itibarı ile birim m2 rayiç değeri 295.00 TL/m2. aşınma % 15'dir. l/d iki ayrı ev olarak kullanılan (işçiler için lojman) tek katlı yapı 8.60mx20,60m= 177.16 m2'dir. Betonarme- çelik ve karkastır. Her bir ev 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet hacimlerinden ibarettir. Zemin döşemeleri seramiktir. Doğramaları PVC plastiktir. Bölme duvarlar tuğladır. Soba ile ısınmaktadır. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından III. sınıf A grubu yapı sınıfına girer. 7.4,2010 keşif tarihi itibarı ile birim m2 rayiç değeri 480.00 TL/m2. aşınma % 15'dir. l/e- Villa mesken niteliğinde iki katlı yapı (6,10mx9,00m)2+(2.00mx2,20m)2=109.80m2+4,40m=114.20 m2'dir. Betonarme-çelik ve karkastır. Zemin kat. 1 salon, mutfak ve tuvalet, üst kat, 3 oda, tuvalet ve banyo hacimlerinden ibarettir. Kuru hacimlerin tüm iç duvarları tavana kadar vernikli ahşap lambri ile kaplıdır. Yine tüm kuru hacimlerin tavanları vernikli ahşap lambri ile kaplıdır. Kuru hacimlerin zemin döşemeleri vernikli ahşaptır. Çatı örtüsü kiremittir, Dış cepheler dekoratif ve ısı yalıtım amaçlı raksiding kaplıdır. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından III. sınıf B grubu yapı sınıfına girer. 7.4.2010 keşif tarihi itibariyle birim m2 rayiç değeri 550.00TL/m2, aşınma % 15'dir. l/f- Villa mesken niteliğinde iki katlı yapı yukarıda küçük e harfi ile özellikleri belirtilen yapının benzeridir. l/g- Villa mesken niteğinde iki katlı yapı yukarıda küçük e harfi ile özellikleri belirtilen yapının benzeridir. l/h- Bekçi kulübesi olarak kullanılan tek katlı yapı 3.00mx8.00m=24.00 m2 büyüklüğündedir. Zemin döşemesi laminat kaplıdır. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından II. sınıf A grubu yapı sınıfına girer. 7.4.2010 keşif tarihi itibarı ile birim m2 rayiç değeri 215,00TL/m2. aşınma % 20'dir. l/ı- Havuz 7.50mx29.00m=217.50m2 alanındadır. Yüksekliği 2.50m'dir. Zemini ve yan duvarları seramik kaplıdır. Bayındırlık ve İska/ı Bakanlığı'nın tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından 1. sınıf A grubu yapı sınıfına girer. 7.4.2010 keşif tarihi itibarı ile birim m2 rayiç değeri 78.00TL/m2. aşınma % 20'dir, l/i- Kamelya 6.70mx6.60m=44,22m2 oturum alanı vardır. Zemin döşemesi kilitli parkedir, iskeleti çelik konstrüksiyondur Çatı örtüsü kiremittir. Gölgelik olarak kullanılmaktadır. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından I. sınıf A grubu yapı sınıfına girer. 7.4.2010 keşif tarihi itibarı ile birim m2 rayiç değeri 78.00TL/m2. aşınma % 10'dur. l/j- Kamelya küçük i harfi ile özellikleri belirtilen kamelyanın benzeridir. l/k- Yol 6.00mx200.00m=1200.00 m2 alanındadır. Kilitli parke taşı ile döşelidir. 7.4.2010 keşif tarihi itibarı ile birim m2 rayiç değeri 20.00TL/m2, aşınma % 15'dir. II- Parsel içerisindeki çeşitli cins ve yaştaki ağaçların keşif tarihi itibarı ile rayiç değerleri aşağıdaki gibidir. Ağacın Cinsi Yaşı Birimi Miktarı Kiraz 5 Adet 77 Armut 5 "19 Elma 5 "120 Erik 5 "19 Şeftali 5 "19 Kayısı 5 "21 Vişne 5 "7 Birim Fiyatı (TL) Tutarı (TL) 50.00 3.850.00 40.00 760.00 40.00 4.800.00 40.00 760.00 40,00 760.00 40.00 840.00 40.00 280.00 TOPLAM= 12.050.00 TL III- Parsel içerisinde 70.00m derinliğindeki 3 adet artezyen kuyusunun keşif tarihi itibarı ile toplam rayiç değeri: 3 adet x4.000,00TL/Adet=12.000,00TL'dir. IV- Parsel 7l.000.00m2 yüzölçümündedir. Şehir merkezine uzaktır. Dosyası içerisindeki imar durumuna göre iki katlı inşaat nizamı ayrık konut inşaat nispeti % 5'tir. imar durumu üzerinde belediye ve mücavir alanlar içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanan imar yönetmeliğinin 62. ve 63. maddelerine göre uygulama yapılır ve Tarım il Müdürlüğü'nden görüş alınmadan uygulama yapılamaz şerhi vardır. Parselin tamamı taşlı ve çakıllı arazidir. Kendi imkanları ile sulanabilen 2. sınıf tarım arazisidir. 7.4.2010 keşif tarihi itibarı ile dekarının rayiç değeri 1.500.00TL dekar'dır. l/a- Ahırın değeri: 295,00TL/m2x477,92 m2 (1-0,15)= 119.607,75TL W)-Yemlik ve Samanlığın değeri: 295,00-TL/m2x135.96m2(1-0,15)= 34.091,97 TL l/c- Kapalı dolaşım alanının değeri: 295,00TL/nı2x535,60m2(1-0,15)= 134.301,70 TL l/d- işçi evlerinin değeri: 480,00TL/m2x 177,16m2(1-0,15)= 72.281,26 TL l/e-Villa meskenin değeri: 550,OOTL/m2x114.20m2(1-0.15)= 53.388.50 TL l/f- Villa meskenin değen: 5&.00TL m2x114.20m2(1-0.15)=53 388.50TL l/g- Villa meskenin değeri: 550.00TL m2x114.20m2(1-0,15)= 53.388.50TL l/h- Bekçi kulübesinin değeri: 215.00TL/m2x 24.00m2(1-0,20)= 4.128,00TL l/ı- Havuzun değeri: 78.00TL/m2x217.50m2(1-0.20)= 13.527.00 TL l/i- Kamelyanın değeri: 78.00TL m2x 44.22m2(1-0.10)= 3.104,24 TL l/j- Kamelyanın değeri: 78,00TL7m2x 44.22m2(1-0,10)= 3.104,24 TL l/k- Yolun değeri: 20.00TL/m2x 1200,00m2(1-0,15)= 24.000.00 TL II- Ağaçların değeri: Toplam değeri= 12.050,00 TL III- Artezyen kuyularının değeri: Toplam değeri= 12.000.00 TL IV- Parselin değeri: 1.500.00TL/dekar x 71.00 dekar= 106.500,00 TL TOPtAM= 698.861.66 TL Borçlunun hissesi tamdır, Taşınmaz üzerinde Türkiye iş Bankası A.Ş. Adana Ticari Şubesinin 1. ve 2. derece ipoteği bulunmaktadır. Ayrıca taşınmazın tapu kaydında 10.03.2009 tarihli ve 2487 yevmiye numaralı 01.03.2009 tarihinde başlar 01.03.2016 tarihinde biter 7 yıllığına 14.000 TL bedelli Durmuş Ali oğlu Efkan Selçuk Gümüş lehine kira şerhi bulun maktadır. MUHAMMEN BEDELL 698.861,66 TL. BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ: 04.10.2011 günü saat: 10.00-10.10 İKİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ: 14.10.2011 günü saat: 10.00-10.10 SATIŞ YERİ: Ereğli (Konya) Adliyesi 2. icra Müdürlüğü Önü TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Bina yüksekliği 6,50 iki kat, bina derinliği yönetmelik, ön bahçe mesafesi yönetmelik, komşu mesafesi yönetmelik, arka bahçe mesafesi H/2 (bina yüksekliği), inşaat nizamı ayrık konut, nispet % 5, saçak para pet 0,50, çatı meyil % 33, paftası imar dışı, imar durumu üzerinde belediye ve mücavir alanlar içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanan imar yönetmeliğinin 62 ve 63. mad delerine tabidir ve il Tarım Müdürlüğü'nden görüş alınmadan uygulama yapılamaz şerhi vardır, Taşınmaz belediye sınırları içerisinde, imar planı dışında kalmaktadır. Satış Şartları: 1- Birinci ve ikinci satış yukarıda bildirilen gün, yer ve saatte açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda yazılı olan gün yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır, Bu artırmada malın tahmin edilen kıymetin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisper tinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geç memek üzere mehil verilebilir, ihale damga resmi, % 18 K.D.V., tapu alım harç ve masrafları ile teslim giderleri alıcıya aittir. Birikmiş üye harcı, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerin deki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif ettikleri bedeli ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temci rüjtja izinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt laı/ı ayrı ca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fa^pFsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. '> v 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satış ilanı borçlu ve tüm ilgililere tebliğe gönderilmiş olup İIK 127. maddesi gereğince tapuda adresleri kayıtlı olmayan alakadarların dosyada bilinen adreslerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı adresi bilinmeyenler ve tebliğ edilemeyenler için borçlu ve tüm ilgililere işbu satış ilanının ilanen tebligat yerme kaim olacağı ilan olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereeatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/321 talimat sa yılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (icİK.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 www.bik.qov.tr B: 52718