Konya Ereğli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Konya
İlçe:Ereğli
Kurum:2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/1368 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Konya Ereğli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:144.087,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):72.043,50 TLSatış Tarih: 02.01.2012 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):72.043,50 TLSatış Tarih: 12.01.2012 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. EREĞLİ (KONYA) 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/1368 ESAS TAPU KAYDI: Konya ili, Ereğli İlçesi, Bahçeli Koyu, Kumuklar Mevkii, 364 Parsel, 4 Cilt, 360 Sayfa, 544870,00m2 yüzölçümlü, tarla clnsindekl taşınmazın 14/90 hissesi. SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, ADEDİ, EVSAFI: Ereğli ilçesi, Bahçeli KOyU sınırları içerisinde, Pancar Taşıyıcıları Kooperatifi yanında bulunur. Üzerinde hali hazırda hububat tarımı yapılmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı humusça orta, orta bünyeli bir kısmı sulanır bir kısmı ise sulanmayıp kıraç yapıda İkinci sınıf tarım arazisidir. Topoğraflk olarak bir kısmı tepelik bir kısmı ise duz yapıdadır. Borçlunun hissesi 14/90'dır. Taşınmaz üzerinde 20.03.1986 tarihli ve 1152 yevmiye numaralı M: Tek lehine 10773m2 saha üzerinde daimi irtifak hakkı vardır. (Türkiye Elektirik Kurumu) (TEK) Tek Genel Müdürlüğü. Ayrıca taşınmaz üzerinde 08.03.2010 tarihli ve 3281 yevmiye numaralı 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik ipotek edilemez satış vaadine konu olamaz şerhi vardır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (Tarım Reformu) MUHAMMEN BEDELİ : 144.087,84.-TL BİRİNCİ SATIŞ GUN VE SAATİ : 02.01.2012 gUnU saat: 10.00-10.10 İKİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 12.01.2012 gUnU saat: 10.00-10.10 SATIŞ YERİ : Ereğli (Konya) Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Önü TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalmaktadır. Satış Şartları: 1- Birinci ve ikinci satış yukarıda bildirilen gün, yer ve saatte acık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve ruchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en cok artırana İhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en cok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda yazılı olan gün, yer ve saatte İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada malın tahmin edilen kıymetin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına ruchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en cok artırana ihale edilecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek Üzere mehil verilebilir. İhale damga resmi, %18 K.D.V., tapu alım hare ve masrafları ile teslim giderleri alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye harcı, tapu satım harcı satış bedelinden Ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer İlgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle on bes gun içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili İle sabit olmadıkça paylaşmadan harle bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedeli İle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden muteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi Icin dairede acık olup masrafı verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir. 6- Satış ilanı borçlu ve tüm İlgililere tebliğe gönderilmiş olup ÜK 127. maddesi gereğince tapuda adresleri kayıtlı olmayan alakadarların dosyada bilinen adreslerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde Is bu satış İlanı adresi bilinmeyenler ve tebliğ edilemeyenler ıcin borçlu ve tüm ilgililere Isbu satış ilanının Hanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gormus ve munderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1368 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 31.10.2011 (İc.if.K. 126) O ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 ww.blk.gov.tr B-69349