Kütahya Tavşanlı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Kütahya
İlçe:Tavşanlı
Kurum:4. İCRA MÜDÜRLÜGÜ
Dosya No:2009/237 Talimat
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Kütahya Tavşanlı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:22.820,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):11.410,00 TLSatış Tarih: 12.04.2011 Saat : 13:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):11.410,00 TLSatış Tarih: 22.04.2011 Saat : 13:30

İlan Metni :

KÜTAHYA 4. İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2009 237 Talimat İpotekli olup, satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti adedi, önemli özellikleri: TAPI KAYDI: Kütahya ili, Merkez İlçe, Bölcck Köyü. Hendek İçi Mevkii, 990 Parsel'de, 1.630,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz. İRTİFAK : H: Paftasında A ile gösterilen 621.25 m2 kısım üzerinde Etibank lehine tel geçirme hakkı vardır. (Başlama Tarih : 02/04/1957 Süre:) ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz tarla vasfında olup, fiziki olarak Killi, tınlı. kimyevi karakteri humusça zengin, toprak kalınlığı olarak derin profilli, % 1-2 meyilli düz, sulama suyunu DSİ kanallarından alan. su ve rüzgar erozyonuna maruz değildir 1 sınıf sulu taban tarım arazisi özelliklerine haiz. köye ve ulaşım yoluna yakın, Kütahya Tavşanlı karayoluna 350 m. il merkezine 5 km uzaklıkta arazi parçasıdır Taşınmazın zemini boş haldedir. İMAR DURUMU: Kütahya Belediye Başkanlığının. 17.09.2009 tarih ve 15306 sayılı yazısında; Kütahya ili. Merkez Bölcek Köyü Mahallesi 12 Pafta. 990 parselin imar planında "Taşınmaz belediye sınırlan içinde, imar planı dışında kalmaktadır." denilmektedir. MUHAMMEN KIYMETİ: 22.820,00 TL. (Yirmiikibinsdizyûzyınmtürklirası)'dır. SATIŞ ŞARTLARI: I -Satış 12/04/2011 günü saat 13:30 ile 13:40 arasında Kütahya Adliyesi Ek Bina 2 Kat Adliye Mezat Salonu Kütahya adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'nı ve rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bedelle alıcı çıkmazsa en çok anıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 22/04/2011 günü saat 13:30 ile 13:40 arasında Kütahya Adliyesi Ek Bina 2 Kat Adliye Mezat Salonu Kütahya adresinde ikinci artırması yapılacaktır Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılar alacağım, tahmin edilen bedelin % 40'nı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, alıcısı adına olan tapu harç ve masrafları ile mevzuatın öngördüğü oranda K.D.V. ihale alıcısına aittir. Birikmiş vergiler. Tellaliye ve satıcı adına olan tapu harç ve masrafları satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (x) bu gayrimenkul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içersinde dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yalıtmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcıların ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup. masrafı verildiği takdirde isleyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrccatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin 2009/237 Talimat sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan. aynca IIK.nun 127. maddesi gereğince işbu satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve Adli tebligatı iade olunan diğer ilgililere ilânen tebligat yerine de kâim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. (x)- İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İc.İf.K. 126) (www.bik.gov.tr) Basın: 10385