Mersin Akdeniz İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Mersin
İlçe:Akdeniz
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/718 Esas
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Mersin Akdeniz İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:119.600,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):59.800,00 TLSatış Tarih: 12.11.2010 Saat : 10.35
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):59.800,00 TLSatış Tarih: 22.11.2010 Saat : 10.35

İlan Metni :

T.C. MERSİN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2008 / 5692 E. TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ. KIYMETİ. ADEDİ. EVSAFI: 1- Mersin İH, Akdeniz ilçesi, Camili Köyü, Tahta Mevkii, 395 Parselde, 12.780,00 m2 Karglr Ev, Portakal Bahçesi ve Tarla vasfında tapuda kayıtlı taşınmaz, adı geçen taşınmaz Mersin Şehir Merkezinin yaklaşık 10 Km kuzeydoğusunda, Mersin Erdemli otobanının 400 m. kuzeyinde Camili Köyû'nün 800 m. doğu kısmında bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım Akdeniz Belediyesi sınırları içerisindeki 151. caddeden sağlanmaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlannda portakal Bahçesi olarak görünmektedir. Ancak taşınmaz üzerinde portakal ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın içerisinde 2 adet yapı bulunmaktadır. Bunlardan biri tek katlı olup besi ahırı olarak düzenlenmiş, diğeri 3 katlı çiftlik binası ve kat merdiven evi düzenlenmiştir, taşınmazın doğusu ve güneyinde köy yolu, batısında 394 parsel ve kuzeyinde 374 parsel bulunmaktadır. Mersin Bûyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 26.08.2008 tarih ve 294/6031 sayılı yazılarına göre taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı ve mevzi imar planı olmayıp, köy yerleşik alanı sınırları dışındadır. Parselin zemin değeri; 12.780.00 m2 x 20,00 TL/m2= 225.600,00 TL'dlr. Tek katlı Besi Ahınnın Değeri; Taşınmazın doğu kısmında 160,00 m2 oturumunda tek katlı ahır yaığma olarak inşa edilmiştir. Ahırın çatı örtüsü atermit, zemini beton, duvan sıvalı ve kireç badanalı ve girşi kapısı demirden imal edilmiştir. Tek katil ahır 14-15 yaşlan arasındadır. Yapı cinsi 16.07.1985 Tarih ve 85/9707 sayılı Bakanlar kurulu Karan ile yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapı cinslerine göre 1. sınıf (B) grubuna girmektedir. Tek katlı ahınn değeri; 160,00 m2 X 100,00 TL /m2= 16.000,00 TL'dir. Üç Katlı Çiftlik Binası ve Merdiven evinin değeri: Taşınmaz doğu kısmında 258,00.m2 oturumunda üç katlı çiftlik binası ve bu binaya bağlı 32,50 m2 oturumunda 2 katlı merdiven evi karkas olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz içerisindeki çiftlik binasının toplam alanı; 258,00 m2 x 3 Adet + 32,50 m2 x 2 Adet = 839,00 m2'dir. 3 katlı binanın zemin katı besi ahırı olarak düzenlenmiş yalnız batı cephesinin duvan örülmüş, diğer kısımlarda duvar bulunmaktadır. 1 katın batı cephhesinin duvan 250 cm. olarak örülmüş diğer cephelerde ortalama 130 cm. duvar örülmüştür. 2 katın duvarları örülmemiştir. Binanın çatısında kalkan duvarlar örülmüştür. 2 katlı merdiven evinin güney duvarı hariç diğer dış duvarı örülmüştür. Çatı örtüsü atermit, zemini beton, duvan sıvalı ve kireç badanalı ve giriş kapısı demirden imal edilmiştir, üç katlı çiftlik evi ve 2 katlı merdiven evi 4-5 yaşları arasındadır, üç katlı çiftlik evi ve 2 katlı merdiven evinin imalat durumu ile gerçekleşme yüzdesi 30.09.1994 tarih ve 22067 sayılı resmi gazetede yayınlanan "hangi işin tüm yapının ne kadannı karşıladığını gösteren tabloya" göre % 35 olarak tespit edilmiştir. Ahırın yapı cinsi 16.07.1985 tarih ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapı cinslerine göre 3. sınıf (B) grubuna girmektedir. Çiftlik evinin değeri; 839,00 mi x 287, 00 TL/m2 = 240.793,00 TL'dir. Saha Betonunun Değeri; Çiftlik evi çevresinde parselin batı kısmında 214,00 m2 yüzölçümlü kısmında saha betonu bulunmaktadır. Saha betonunun değeri; 214,00 m2 x 95,00 TL/m2 = 20.330,00 TL'dir. (Mahkeme Bilirkişilerin kıymet takdir raporlan Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2009/718 Esas ve 2009 /1172 sayılı karan kesinleşmiştir.) 395 Parsel Taşınmaz 532.723.00 TL muhammen Bedele satışa çıkartılmıştır, 2- Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Camili Köyü, Tahta Mevkii, 396 Parsel, 5.980,00 m2 yüzölçümlü, Portakal Bahçesi vasfında kayıtlı taşınmaz, adı geçen taşınmaz Mersin Şehir Merkezi'nln yaklaşık 10 km. kuzeydoğusunda, Mersin erdemli otobanının 400 m.kuzeyinde camili köyû'nün 800 m.doğu kısmında bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım akdeniz Belediyesi sınırları içerisindeki 151.caddeden sağlanmaktadır. Taşınmazın tapu kayıtlarında portakal bahçesi görünmekte olup, taşınmaz üzerinde portakal ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın batı köy yolu, doğusunda ve kuzeyinde içme deresi, güneyinde 397 parsel bulunmaktadır. Mersin Bûyükşehir Belediye Başkanlığ'nın 26.08.2008 Tarih ve 294/6031 sayılı yazılanna göre taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı ve mevzi imar planı olmayıp, köy yerleşik alanı sınırları dışındadır. (Mahkeme Bilirkişilerinin krymet takdir raporlan Mersin 2. icra Hukuk Mahkemesinin 2009/ 718 Esas ve 2009/1172 sayılı karan kesinleşmiştir.) 396 Parsel Taşınmaz: 119.600.00 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkartılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI; 1- Satış Mersin 3. icra Müdürlüğünde, Birinci Satış 12/11/2010 Cuma günü Yukarıda birinci sırada yazılı 395 parsel taşınmaz saat 10.35 -10.45 Arasında; Yukarda İkinci sırada yazılı 396 parsel taşınmaz saat: 10.55 -11.05 Arasında; Mersin 3. icra Müdürlüğünde tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunun ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22/11/2010 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkulun en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40+satış masrafını geçmesi ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kada milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale' bedeli üzerinden Yasal oranlarda (% 18) KDV, ihale pulu, tapu alım harç ve masrafları ve teslim giderleri alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarının hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fsehine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008 / 5692 E. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K. 126) (*) İlgilier tabirine irtifak hakkısahipleri de dahildir. * B: 64951