MUĞLA İcradan Satılık Ev

Şehir:Muğla
İlçe:Merkez
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/44 TALİMAT
Cinsi:Mesken
Açıklama:MUĞLA İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:90.744,50 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.372,25 TLSatış Tarih: 06.08.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.372,25 TLSatış Tarih: 21.06.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATİŞ İLANI ÖRNEK No:27 MUĞLA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DOSYA NO : 2010/44 TALİMAT SATILMASI KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ. ADEDİ, EVSAFI: TAPU KAYDİ: Satılmasına karar verilen taşınmaz. MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, MUĞLA TSM, KARAMEHMET MAHALLESİ, 6 CİLT, 562 SAHİFE, 1060 ADA, 83 PARSEL, 256.00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ, 1/3 ARSA PAYLI, 2. KAT, 3 BAĞİMSİZ BÖLÜM NO'DA KAYITLI, KAT MÜLKİYETLİ, TAM HİSSELİ, MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ. TAŞINMAZIN ADRESİ: Karamehmet Mahallesi Dereyolu Sokak No:2 K:3 MUĞLA adresindedir. ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satışa konu yukarıda tapu kaydı ve adresi belirtilen taşınmaz,256.00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde,3 katlı.yığma yapılı ana binanın 2.katında yer alıp 1/3 hisse payı oranına karşılık 85.33 m2 arsa payı bulunmakta olup.daire 98 m2 alana sahip,i0-12 yıllık, 2 oda, I salon, I banyo. 1 mutfak, 1 WC'den oluşmaktadır. Odaların tabanları ahşap rabıta,ıslak hacimlerin tabanları 30x30 seramiktir.Odalar kartonpiyeri i,saten boyalıdır.İç kapılar Amerikan pres kapı.dairenin giriş kapısı çelik kapıdır.Mutfak' da MDF mutfak do!abı,mermerit tezgahı vardır.Banyoda ve WC de yerler ve duvarlar fayans kaplıdır.Daire soba ile ısıtılmakta olup her türlü tesisatı mevcut ve konut olarak kullanılır durumdadır.Taşınmazın bulunduğu mevkii,konumu,yapım özelükleri,merkczi yerlere olan mesafesi, bulunduğu kat, Belediye hizmetlerinden yararlanması,ulaşımı ve yol durumu, civardaki emsal laşınmazlar,arsa payı.paranın satın alma gücü.günün ekonomik şartları,birim fiyatları gibi değerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesinden sonra taşınmazın arsa payı dahil tespit tarihi itibarı ile takdir edilen toplam değeri: 90.744,50.-TL. (DOKSANBİNYEDİYÜZKUIKDÖRT.-Ü, ELLİ.-krş)'dir. İMAR DURUMU: Taşınmaz, Muğla İmar Planı içinde meskun konut alanı, 3 kat, TAKS-0.60 şeklinde, serbest nizam yapılanmaya sahip alanda yer almaktadır. SATIŞ ŞARTLARI: l.Satış : 06/08/2010gflnu.saat: 14:00 'dan- 14:10 'a kadar Mu£la Adalet Sarayı 1.İcra Müdürlüğü Odası MUĞLA adresinde açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Birinci ihale günü yapılacak bu arltınnada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve ayrıca satış ve paylaştırma masraflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 16/08/20.1.0 gümlsaat: 14:00'dan- 14:1.0 'a kadar Mutla Adalet Sarayı I.İcra Müdürlüğü Odası MUĞLA adresinde İKİNCİ ARTTIRMAYA çıkarılacaktır.Bu arttırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedele alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2.Arttırınaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetlerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale Damga Vergisi, mevzuatın öngördüğü oranda K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve tapu sarım harcı, satış bedelinden ödenir. 3.lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4.lhaleye katılıpta daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale bedeli ve temerrüt faizi aynca hiçbir hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak,bu fark var ise öncelikle yatırılan teminattan tahsil edilir. 5.Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup. masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilir. 6.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yakanda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ve satış ilanı l.l.K.'nun 127.Mad.gereğince adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların kendilerine tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilam tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (lc.lf.K.126). 21/06/2010 (*)Satış ilanı dosyada adresleri yazılı ilgililere tebliğe gönderilmiş olup adreslerinde tebligat yapılmaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine kaimdir. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.43700