Niğde Çamardı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Niğde
İlçe:Çamardı
Kurum:İCRA DAİRESİ
Dosya No:2011/23 TAL
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Niğde Çamardı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:106.475,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):53.237,50 TLSatış Tarih: 26.06.2012 Saat : 13:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):53.237,50 TLSatış Tarih: 06.07.2012 Saat : 13:30

İlan Metni :

ÇAMARDI İCRA DAİRESİ Dosya NO: 2011/23 TAL GAYRİMENKUL AÇfK ARTTIRMA İLAM örnek no 64 Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kı>ineli, adedi, evsafı: I TAPU KAYDI : Niğde İli Çamardı ilçesi 1376 NOLU PARSEL olarak gösterilen ve yüzölçümü 10500 m2 gelen taşınmazdır.Taşınma/m kuzeyinde boş arazi.doğusu dere.balısı boş arazi.güneyinde ise bahçe bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile yüzeyinde herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır Taşınmazın toprak yapısı tınlı-kıımlıı-hafif taşlı özellikte olup tarımsal faaliyetle kullanılabilir bitkisel loprak kalınlığı 20-35 cin arasında değişmekledir taşınma/ ku/eyden güneye doğru yaklaşık % 6-7 eğime sahiptir Taşınmazın m2 riyalimi) 1.5 TL civarında olduğu (espil edilmiştir 10.500 \ 1.5 =15.750,00 TL 1377 NOLU PARSEL: 6.300 m2 gelen taşınmazdır. taşınmazın kuzeyinde boş ara/j.doğusu.doğıısııııda boş ara/i.baıısı larla.gtmeyinde ise boş arazi bulunmaktadır. Taşınmazın yüzeyinde herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. Keşif tarihi Uıban ile yüzeyinde herhangi hır tarımsal ürün bulunmamakladır I aşınmazın loprak yapiM lınlı-kumlu-hafif taşlı özellikte olup tarımsal faaliyette kullanılabilir bilkisel toprak kalınlığı 20-35 cm arasında değişmekledir laşınınaz kuzeyden güneye doğru yaklaşık % 4-6 eğime sahiptir. Taşınmazın m2 fivalının 1.5 VI. civarında olduğu tespit edilmiştir. 6.300 \ 1.5 - 9.450.00 TL 1308 NOLU PARSEL : 10.100 m2 gelen taşınmazdır Taşınmazın kuzeyinde tatla, doğusunda boş arazı, batısı tarla, güneyinde ise boş ara/.ı bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile yüzeyinde herhangi bir tarımsal urun bulunmamakladır.Taşınmazın loprak yapısı lınlı-kumlu-hafif taşlı özellikle olup tarımsal faali) elle kullanılabilir bitkisel loprak kalınlığı 20-35 cm arasında değışmektediı taşınmaz kuzeyden güneye doğru yaklaşık % 3-5 eğime sahiptir. Taşınmazın m2 fiyalının I TL civarında olduğu tespit edilmiştir 10.100» 1 = 10.100.00 TL 1236 NOLU PARSEL : 10 000 m2 gelen taşınmazdır. I aşınmazın kuzey inde boş arazi, doğusunda bu;, arazı, batısı dere. güneyinde ise tarla bulunmakladır. Keşif tarihi itibarı ile yüzeyinde herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. Taşınmazın toprak yapısı lınlı-kumlu-hafif taşlı özellikte olup larımsal faaliyetle kullanılabilir bitkisel loprak kalınlığı 20-35 cm arasında değişmekledir taşınma/ ku/eyden güneye doğru yaklaşık % 4-6 eğime sahiptir Taşınmazın nı2 fiyatının I II. civarında olduğu tespil edilmiştir 10.000 x 1 * 10.000,00 TL 145") NOLU PARSEL : 5.100 m2 gelen laşınnıazdır. Taşınmazın kuzeyinde tarla yolu sonrası boş arazı, doğusunda boş arazı, batısı tarla, güneyinde ise boş ara/i bulunmaktadır. Keşif tarihi ilibari ile yüzeyinde herhangi bir tarımsal ürün bulunmamakladır. Taşınmazın loprak yapısı tınh-kumlu-hafif taşlı özellikle olup tarımsal faaliyette kullanılabilir bitkisel toprak kalınlığı 20-35 cm arasında değışmektedir.taşmmaz kuze\ den güneye doğru yaklaşık % 4-6 eüime sahiptir 5.100 \ 1.75 = 8.925.00 TL 1495 NOLU PARSEL : 24 600 nı2 gelen taşınmazdır. Taşınmazın kuzeyinde boş arazi, doğusunda boş arazi, batısı tarla, güneyinde ise boş arazı bulunmaktadır Taşınmazın yüzeyinde herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. I aşınmazın toprak yapısı tınh-kumlu-hafif taşlı özellikle olup tarımsal faaliyetle kullanılabilir bitkisel loprak kalınlığı 20-35 cm arasında değişmekledir.taşınmaz kuzeyden güneye doğru yaklaşık % 3-5 esime sahiptir Taşınmazın m2 fiyatının 1 TL civarında olduğu tespit edilmiştir 24.600 x 1 = 24.000.00TL 1527 NOLU PARSEL ; 10.900 m2 gelen taşınmazdır Taşınmazın kuzeyinde tarla, doğusu tarla, halısı boş arazi, güneyinde ise tarla bulunmakladır. Taşınmazın yüzeyinde herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır Taşınmazın toprak yapısı tınlı-kuınlu-hafil laşlı özellikle olup iarıınsal faaliyette kullanılabilir bitkisel loprak kalınlığı 20-35 cm arasında değinmektedir.laşınmaz kuzeyden güneye doğru yaklaşık % 4-5 eğime sahiptir Taşınmazın nı2 Ih alının 1.5 TL civarında olduğu le*pil edilmiştir MJM«M =16.350,00 TL 1260 NOLU PARSEL : 11 960 m2 gelen taşınmazdır. Taşınma/m kuzeyi tarla, doğusunda boş arazı. bal(«ii tarla, güneyinde ise boş arazı bulunmakladır. Taşınmazın yüzeyinde herhangi bir tarımsal ürün bulunmamakladır Taşınmazın loprak yapısı tınlı-kunılu-hafif laşlı özellikte olup tarımsal faaliyette kullanılabilir bitkisel toprak kalınlığı 20-35 cm arasında değışmektedır.laşınmaz kuzeyden güneye doğru yaklaşık M 4-6 eğime sahiptir Taşınmazın m2 fivalının I TL civarında olduğu tespit edilmiştir 11.900x1 = 11.900,00 TL MUHAMMEN KIYMLIT :Yııkarıda özellikleri vaz.llı taşınmazın muhammen kıvmeli 106.475,00 TL TL'dir SATIŞ ŞARTLARI BİRİNCİ ARTIRMANIN 06.07.2012 Cuma günü 1-1376 noltı parsel 06/07 2012 Tarihinde saat: 13.30-13.35 de 2-1377 nolu parsel 0607/2012 Tarihinde saat 13 33-13.40 da 3-1308 nolu parsel 06,07/2012 I anilinde saaı I3.40-I3.45de 4-1236 nolu parsel 06-07 2012 Talihinde saat 13.45-13.50 da 5-1459 nolu parsel 06/07/2012 Tarihinde saal 13.50-13.55 de 6-1495 nolu parsel 06/07/2012 Tarihinde saal 13.55-14.00 da 7-1527 nolu parsel 06/07/2012 Tarihinde saal 14.00-14 05de 8-1260 nolu parsel 06/07/2012 Tarihinde saat 14 05-14.10 da Niğde ili Çamardı İlçesi Adliye binası önünde açık arttırma suretiyle yapılacaklır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin % 60 mı ve satış isleyenin alacağına rüçlıanı olan alacaklılar \arsa alacaklılar toplamını ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şaılı ile en çok anırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İKİNCİ ARTIRMANIN: 16VO7/2012 Pazartesi günü aynı yer >c saatlerde yapılmasına, bu artırmada da takdir edilen kıymetin % 40 ıııa \e rüçhanlı alacaklıların alacağı ile satış masraflarım geçer bir miktarda talipli çıktığı takdirde ihalenin yapılmasına. Bu artırmada da bu mıkıar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddeı sonundu en çok artırana ihale edilecektir Şu kadar ki, anırma bedelinin malın lalımın edilen kıymetinin % 40'im bulması ve salış isleyenin alacağına riiçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olması >e bundan başka satış ve paylaştınrıa masraflarını geçmesi jarliır. Böyle bir bedelle de alıcı çıkmazsa >alış lalc-bi düşecektir l-Artlınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın lemınat mektubunu \ermeleri lazımdır Satış peşin para iledir Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir- Tellaliye resmi, ihale pulu. KDV. Tapu alım harç \c masrafları, tahliye ve teslim masrafları alıcıya amir Birikmiş ve iaşınma/.m aynından doğan vergili t salış bedelinden ödenir 2- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz \c masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile oııbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabıl olmadıkça pay taşmadan hariç bırakılacaklardır 3 İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureliyle İİK. Nun 133. maddesi gereğince ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farklan ve diğer zararlardan ve ayrıca teınerrül müteselsılen sonımlu olacaklardır. İhale farkı ve lemerrüt faizi ayrıca hiçbir hükme hacet kalmadan Dairemı/ce kendilerinden tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinde» alınacaktır. 4. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. S.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve ıııünderecaiını kabul elmış sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 2011/23 Tal sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur I ebliğ edilemeyen alakadarlara bu ilanın tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. (+) ilgililer labınııe irtifak hakkı sahipleri de dahildir Yönetmelik Örnek No:27 Basın No: 32210 www.bik.90v.tr