Niğde Çamardı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Niğde
İlçe:Çamardı
Kurum:ÇAMARDI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2011/56 Tal
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Niğde Çamardı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:1.022.194,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):511.097,00 TLSatış Tarih: 01.06.2012 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):511.097,00 TLSatış Tarih: 11.06.2012 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. ÇAMARDI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2011/56 Tal. Sayı: 2011/56 Tal. Örnek No: 64 Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda cinsi, kıymeti, adedi, evsafı ile satış şartları belirtilen taşınmazlar Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler için işbu satış ilanının gazete ile ilanen tebliği yerine kaim olacağı ilanen ve tebliğen duyurulur. TAPU KAYDI : Niğde İli, Çamardı ilçesi, Bademdere köyü, 25 cilt, 2465 sayfa, 2541 Parselde kayıtlı, 75.900.00 m2 yüzölçümlü, kuru tarla vasıflı taşınmaz. İMAR DURUMU : Bademdere Belediye başkanlığının 23.12.2011 tarih ve M.51.8.BAD.0.10/560 sayılı yazıları ile Niğde İli, Çamardı İlçesi, Bademdere köyü, Köper Mevkii, 2541 Parsel'de kayıtlı, 75.900.00 m2 yüzölçümlü, kuru tarla vasıflı taşınmazın imar planı dışında olduğu bildirilmiştir. Taşınmazın Hali Hazır Durumu ve Değeri: Taşınmaz Niğde İli, Çamardı İlçesi, Bademdere köyü, Köper Mevkii, Çamardı Niğde karayolunun doğusunda, Aladağlar Milli parkı batısındadır, Çevresi Elma bahçesi ve tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın toprağı organik maddece zengin, kumlu-tm toprak tekstürlü, işlenebilir toprak derinliği 35 cm. civarında ve yaklaşık %1 eğime sahiptir. Taşınmaz işlenerek tarım alanı olduğu gibi,üzerinde 143.00 m2 oturumlu mesken ve 73.m2 alanlı ambar bulunmaktadır. İnşaat yarı karkas olarak inşa edilmiştir. Duvarları çimento harçlı tuğla ile örülmüş ve badanalıdır. Taban beton, tavan demirli betondur. 2 oda ve tuvaletten ibarettir. Mesken girişindeki odanın bir bölümü mutfak olarak kullanılmaktadır. Mutfakta dolapsız tezgah bulunmaktadır. Kapılar ahşap ve boyasızdır. Giriş kapısı demir doğrama boyalıdır. Pencereler PVC demir korkulukludur. Elektrik ve suyu vardır. Ambar tek bölümdür, ortasında 2 adet betonarme kolon mevcuttur. Giriş kapısı demir doğrama ve boyalıdır. Ayrıca taşınmaz üzerinde 17750 adet 6 yaşlarında bodur elma ağaçları ve bu ağaçların sürekli büyümeleri için yaklaşık 74000 m2 alana yapılmış beton direkli telli terbiye sistemi, ağaçların sulanması için damlama sulama sistemi ve suyun temini için yapılmış pompa sistemi bulunmaktadır. Taşınmazda ayrıca 1900 m2 alanda 60 adet bodur olmayan 8 yaşlarında kiraz ağaçları bulunmaktadır. Arazinin etrafı tel örgü ile çevrilidir. Taşınmaz kesinleşmiş kıymet takdir raporuna göre 1.022.194,94.-TL. (Bir milyon yirmi iki bin Yuzdoksan dörtTL, doksan dört Krş) değer takdir edilmiş olup, Taşınmaz bu değer üzerinden açık arttırma sureti ile satılacaktır. SATIŞ İSTEYEN ALACAKLININ TALEBİNE İSTİNADEN SATIŞ ; IIK'NUN 132'NCI MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ TÜM TAKYIDATLARDAN ARI OLARAK YAPILACAKTIR. İŞBU İLAN I.I.K.'nun 127.MADDESİ GEREĞİNCE TEBLİGAT YERİNE KAİM OLDUĞUNDAN İLGİLİLERİN TAPUDA ADRESLERİNİN OLMAMASI HALİNDE AYRICA ADRES TAHKİKİ YAPILMAYACAKTIR. SATIŞ ŞARTLARI : Yukarıda kaydı verilen taşınmazlardan : 1 .satışı 01/06/2012 tarihinde Cuma günü saat 14.00'den 14.10'a kadar, Niğde İli, Çamardı İlçesi İcra Müdürlüğü kaleminde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60 ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile arttırma 10 gün daha uzatılarak ; 2.satışı 11/06/2012 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00'den 14.10'a kadar, Niğde İli, Çamardı ilçesi İcra Müdürlüğü kaleminde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına ruçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhalenin feshi davası açılması durumunda dahi ihale bedelinin dosyaya nakit olarak yatırılması zorunludur. Satış bedeli üzerinden %18 Katma Değer Vergisi (KDV), İhale damga pulu bedeli, alıcı tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları da alıcıya aittir. Gayrimenkulun aynından kaynaklanan vergi borcu, Tellaliye, satıcı Tapu harç ve masrafları satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/56 Tal.dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29.03.2012 IIK.126 Yönetmelik örnek no: 27 (Basın:22265-www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar www.ilan.gov.trde.