ORDU-ÜNYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Şehir:Ordu
İlçe:Ünye
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/816
Cinsi:Arsa
Açıklama:ORDU-ÜNYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:14.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.000,00 TLSatış Tarih: 31.08.2010 Saat : 10.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.000,00 TLSatış Tarih: 10.09.2010 Saat : 10.00

İlan Metni :

T.C. ÜNYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI SAYI: 2009/816 Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti adedi, evsafı: Ordu ili, Ünye ilçesi, Çamurlu mahallesi, Paşabahçe mevkii 28-30 Rb pafta, 219 ada 65 parselin tamamı 348.08 m2 olup şehir imar planı içinde 19L -II imar paftasına isabet etmekte imara uygun merkezi yerde arsadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edildiğinden arsa payı içinde, borçlu hissesi tamdır. Borçluya ait 3 normal kat 31/382 arsa paylı (12) nolu bağımsız bölüm mesken 1 mutfak 2 yatak odası, oturma ve misafir odası brüt 135.00 m2 olup ıslak zemin tabanları seramik duvar kaplamaları fayans, diğer döşemeler ahşap imalat olup pencere doğramaları pvc, camlar ısıcam giriş kapısı çelik imalat mutfak tezgah altı ve üstü özel yapılmış dolaplar kaloriferli meskenin bulunduğu yer ve konumu itibariyle arsa payı içinde toplam değeri 140.000.00- TL olup muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. Satış şartları: 1- 31.08.2010 günü saat 10.00-10.10 arasında Ünye icra Müdürlüğü önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin % 60'lnı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla taşınmazlar 10.09.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkuller en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa satış düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin ve Türk Parası iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, ihale damga pulu bedeli, tapu alım harcı, tahliye masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye satış bedelinden ödenir. Türk parası dışında kalan yabancı devlet paralan teminat olarak kabul edilmez. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/1893. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı İİK.127.md. gereği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İc. îf. K.126) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Adlanna tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir. BASIN: 47281