Ordu Ünye İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Ordu
İlçe:Ünye
Kurum:Ünye İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009/1 Esas
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Ordu Ünye İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:35.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):17.500,00 TLSatış Tarih: 08.03.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):17.500,00 TLSatış Tarih: 18.03.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. ÜNYE ÜCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI SAYI..:2009/1 Esas Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti adedi, evsafı: Ordu ili Ünye ilçesi Burunucu malı 1517 ada 123 parselde bulunan 3/130 arsa paylı 2,6/130 arsa paylı 6,8,10,12,15 ve 16 bağımsız bölüm meskenler ile 10/130 arsa paylı 20 nolu dubleks mesken Ünye ilçesi Burunucu malı 1517 ada 123 parselin yüzölçümü 616,56 m2 dir belediye sınırları ve imar planı içinde imara uygun Uç tarafı imar yolu %100 inşaata müsait arsadır. Belediye hizmetlerinden faydananmakta alt ve üst yapısı ikmal edilmiştir. Şehir merkezine normal uzaklıkta ulaşımı kolaydır.Konut ve kooperatif alam olarak inkişaf etmiş Ünye devlet hastanesine çok yakındır. Taşınmaz üzerinde bodrum,zemin,4 normal kat çekme kat toplanı 6.5 katlı betonarme karkas üçüncü sınıf A grubu şeklinde planlanmış merkezi sistem kaloriferli ve asansörlü bina mevcuttur.Binamn bodrum katı kazan dairesi ve eklentiler ile mesken ,zemin, 1,2,3 ve 4 normal kat ve çekme kat her katta 4 adet daire üzerine planlanmıştır. Taşınmazda daireler brüt 130 m2 -140 m2 dir binanın tüm karkası bitmiş tuğlası örülmüş iç sıvanın büyük bölümü yapılmış elektrik borusu ve kabloları büyük ölçüde bitirilmiş pis su ve temiz su tesisatı ile kalorifer tesisatı kısmen yapılmış dış pencerelerin büyük bölümü PVC doğramaları takılıdır.Taşınmazda daireler %50 seviyesindedir.Dubleks mesken ise brüt 180 m2 dir. Taşınmaz 2 yol arasında olduğundan kot farkından dolayı 2 farklı katta gibi gösterilmiş daireler aslında aynı kattadır. Yollara göre kot verildiğinden katlar buna göre adlandırılmıştır.Buna göre l-)Bodram-Zemin kat 3/130 arsa paylı (2) nolu bağımsız bölüm mesken 35.000-TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. 2-)Zemin-l normal kat 6/130 arsa paylı (6) nolu bağımsız bölüm mesken 40.000-TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. 3-)l ve 2 normal kat 6/130 arsa paylı (8) nolu bağımsız bölümIfııesken 45.000-TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. 4-)l ve 2 normal kat 6/130 arsa paylı (10) nolu bağımsız bölüm mesken 42.000-TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. 5-)2 ve 3 normal kat 6/130 arsa paylı (12) nolu bağımsız bölüm mesken 45.000-TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. 6-)3 ve 4 normal kat 6/130 arsa paylı (15) nolu bağımsız bölüm mesken 43.000-TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. 7-)3 ve 4 normal kat 6/130 arsa paylı (16) nolu bağımsız bölüm mesken 45.000-TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. 8-)4 normal kat 10/130 arsa paylı (20) nolu bağımsız bölüm Dubleks 60.000-TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır. Satış şartlan: a-1 nolu taşınmaz 08. 03 .2011 günü saat 10.00-10.10 arasında Ünye icra müdürlüğü önünde b-2 nolu taşınmaz 08. 03 .2011 günü saat 10.15-10.25 arasında Ünye icra müdürlüğü önünde c-3 nolu taşınmaz 08. 03 .2011 günü saat 10.30-10.40 arasında Ünye icra müdürlüğü önünde d-4 nolu taşınmaz 08. 03 .2011 günü saat 10.45-10.55 arasında Ünye icra müdürlüğü önünde e-5 nolu taşınmaz 08. 03 .2011 günü saat 11.00-11.10 arasında Ünye icra müdürlüğü önünde f- 6 nolu taşınmaz 08. 03.2011 günü saat 11.15-11.25 arasında Ünye icra müdürlüğü önünde g-7 nolu taşınmaz 08. 03 .2011 günü saat 11.30-11.40 arasında Ünye icra müdürlüğü önünde ğ-8 nolu taşınmaz 08. 03 .2011 günü saat 11.45-11.55 arasında Ünye icra müdürlüğü önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin %60 im ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını: geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla taşınmazlar 18.03.2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkuller en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa satış düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin ve Türk Parası iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, ihale damga pulu bedeli, tapu alım harcı, tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye satış bedelinden ödenir. Türk parası dışında kalan yabancı devlet paraları teminat olarak kabul edilmez. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7-Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı IlK. 127.md.gereği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04.01.201 (Ic.If.KL.126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir. (Basın: 2736)