T.C. FETHİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Şehir:Muğla
İlçe:Fethiye
Kurum:FETHİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/218 Tal
Cinsi:Bilinmeyen İhaleler
Açıklama:T.C. FETHİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:49.562,10 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):24.781,05 TLSatış Tarih: 23.08.2010 Saat : 10:15
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):24.781,05 TLSatış Tarih: 02.09.2010 Saat : 10:15

İlan Metni :

T.C. FETHİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/218 Tal. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Bir borçtan Dolayı hacizli bulunan ve aşağıda özellikleri yazılı taşınmazların açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. TAPU KAYDI: Muğla İli. Fethiye İlçesi, Yaka Köyü. 199 ada 6 parseldeki Tarla'" nitelikli 4.956.21 m2 yüzölçümlü gayrimenkulun tam hissesi borçlu Saniye Gönen'e aittir. İMAR VE HALİHAZIR DURUMU: Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yaka Köyü. 199 ada 6 parseldeki Tarla" nitelikli 4.956.21 m2 yüzölçümlü gayrimenkulun tanı hissesi borçlu Saniye Gönen'e ait olup. gayrimenkul hacılar mevkiinde, Yaprak restorana yaklaşık 8 km. mesafede, kıraç özellikte, taşlı toprak yapısına sahip, buğday arpa gibi kışlık tahılların yetiştirilmesinde kullanılabilmekte, hali hazırda buğday ekili durumdadır. İçerisinde 9 adet 80-100 yaşlarında zeytin ağacı bulunmaktadır. Arazinin batısı yola cephedir. Yaklaşık % 15 eğimlidir. TAHMİNİ DEĞERLERİ: Muğla ili, Fethiye İlçesi, Yaka Köyü, 199 ada 6 parseldeki Tarla" nitelikli 4.956,21 m2 yüzölçümlü gayrimenkulun tam hissesi: 49.562,10 TL SATIŞ ŞARTLARI 1- Yukarıda açık tapu kaydı ve imar ve hazır durumu ve kıymeti belirtilen: Muğla İli, Fethiye ilçesi, Yaka Köyü, 199 ada 6 parseldeki Tarla" nitelikli 4.956,21 m2 yüzölçümlü gayrimenkulun tam hissesi, 10:15 ile 10:25 arasında 23.08.2010 günü, Yukarıda, belirtilen saatler arasında, Fethiye 1.İcra Müdürlüğünde açıkarttırma sureti ile.. yapılabaktir.Bu arttırmada tahmin .EdilefliHvmetlerin %60'ını rüçhanl'râlacaklılar varsa • alacakları'toplamını ve satış giderlerini'geçmek şartı ile ihale olunurrBöyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile; Muğla İli. Fethiye İlçesi. Yaka Köyü. 199 ada 6 parseldeki Tarla" nitelikli 4.956.21 m2 ¦ yüzölçümlü gayrimenkulun tam hissesi 10:15 ile 10:25 arasında 02.09.2010 günü, yukarıda belirtilen saatler arasında, aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki. arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetlerin %40'ınınbulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi (Nakit Türk Lirası) veya konvertibl döviz veya bu miktar kadar milli bir bankanın veya finans kurumunun "Kayıtsız, Şartsız, kesin ve süresiz "teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10 ) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile KDV; tahliye ve teslim giderleri alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını ve özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, hu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/218 Tal. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15.06.2010 (HKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 47363