T.C. Harran İcra Müdürlüğü Taşınmazın Açık Arttırma İlanı--satılık tarla

Şehir:Şanlıurfa
İlçe:Harran
Kurum:İcra Müdürlüğü
Dosya No:2008/186 Tal
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:T.C. Harran İcra Müdürlüğü Taşınmazın Açık Arttırma İlanı--satılık tarla
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:71.250,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):35.625,00 TLSatış Tarih: 24.08.2010 Saat : 14.15
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):35.625,00 TLSatış Tarih: 03.09.2010 Saat : 14.15

İlan Metni :

T.C. Harran İcra Müdürlüğü Taşınmazın Açık Arttırma İlanı Sayı: 2008/186 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: TAPU KAYDI: Şanlıurfa ili Harran İlçesi Saide köyü Saide mevkii 5 parselde kayıtlı toplam 47.500,00 m2 Yüzölçümlü tarla niteliğinde taşınmaz HALİ HAZIR DURUMU: Taşınmaz Saide Köyü, Saide Mevkiinde ve ilçe merkezine yaklaşık 75 km mesafede olup Taşınmaz sulama kuyusu bulunmakta olup sulu tarım yapılabilen 2. sınıf arazidir. Arazi killitınlı bir yapıya sahiptir.llçe merkezine uzaklığı ve arazi yapısından dolayı 1 dekar arazinin değeri; çevre araziler göz önünde bulundurularak 1.500,00 TL olup taşınmazın toplam değeri 71.250.00 TL'dir. MUHAMMEN BEDELİ: 71,250.00 TL'dir. 1.SATIŞ GÜNÜ TARİHİ VE YERİ: 24/8/2010 14.15-14.25 Harran Adliyesi Önü 2.SATIŞ GÜNÜ TARİHİ VE YERİ: 3/9/2010 14.15-14.25 Harran Adliyesi Önü SATIŞ ŞARTLARI 1-Satış 24/8/2010 günü 14.15-14.25 saatleri arasında Harran Adliyesi önü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'nı ve ruçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı şartıyla 3/9/2010 günü aynı yerde ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ile paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedel-le alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde on günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcının 1/2'si, K.D.V. ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılar diğer ilgililerin(*)bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaları ve dayanağı belgeler ile on beş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta-pu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil-leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca yasal faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve yasal faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacaktır, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/186 TAL. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları, iş bu satış ilanı ilgilerin adreslerinin tebliğe gönderilmiş olup .adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenlerin de yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 29/6/2010 (İc.İf.K.126) (*) ilgililer hakkı tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.46678