Tokat İcradan Satılık Ev

Şehir:Tokat
İlçe:Merkez
Kurum:1. İCRA MUDURLUGU
Dosya No:2010/2754 Esas
Cinsi:Mesken
Açıklama:Tokat İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:66.750,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):33.375,00 TLSatış Tarih: 16.08.2010 Saat : 14.40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):33.375,00 TLSatış Tarih: 26.08.2010 Saat : 14.40

İlan Metni :

TOKAT 1. İCRA MUDURLUGUTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/2754 Esas SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: TAPU KAYDI: Tokat İB Merkez ilçesi Ka'eardı Mahallesi Kıs'a Yolu (M. Füsunoğlu Cad.) mevkiinde Pafta: 60/A, Ada: 1087, Parsel 22'de kayıtlı 195,00 m1' yüzö'çûmiû' Arsa' üçediroe yapılı kargir apartmanın dördüncü katında 4/32 arsa paylı 5 nolu ba ğıms'Z bölüm MESKEN HALİHAZIR DURUMU : Taş-nmaz' Antre + Hol + 2 Yatak ödosa + Sa'on + Mutfak + LVVAVC + Ba'kon' gibi bölümlerden müteşekkil olup, Brüt inşaat alanı takriben 103,00 m" o'arak tespit edilmiştir. Ana binann sıtma sistemi katı yakıt soba'ı o'up asansör tesisatı bulunmamaktadır. KIYMETİ: Taşınmaza bilirkişilerce 66.750,00-.TL. kıymet takdir edilmiştir. İMAR DURUMU: . Sehır İmar Planı dahinde" Iskan - Ticaret' yerleşim atanında (B-5) BitiS'k nizam bes kat yapı imarlı taşınmazdır. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 16/08/2010 günü saat 14.40'denınbaren 14.50'e kadar TOKAT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASINDA; apk artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymet in % 60'nı ve rüchanlı alacaklar varsa atacaktan toptarci'nı ve satış ve paylaşıma masrafların, geçmek şartı ı'e en cok artırana ıha'e olunur. Böyle b;r bedelle ata çkmazsa en çok anîra ri'n taahhüdü saklı kalmak şartıyla taşınmaz 26/08/2010 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci acık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüchanlı alacaklıların atacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en cok artırana ihale edilecektir. Su kadar ki, artırma bedelinin maim tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin atacağına rüçhanı otan atacakiı lar toptanından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 'azimdir. Böyle fazta be de"e ata çıkmazsa satş talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerm.tahmin edilen kıymetin % 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar kesri ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, ihale damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve tahliye ve teslim masrafları, KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler.teltaiıye ücreti ve 1/2 Tapu harcı satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi atacaklarla diğer ilgililerin O bu gaynmenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair otan id dolarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadık ça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. ,4- ihaleye katılıp daha sonra ıha'e bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep otan tüm atatar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son 'hale bedeli arasıdaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsılen mesul ola caktardif. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önceflde temmat bedelden alınacaktır. ¦ 5- Şartname, itan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen a!oya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi şt/müş ve münderecatım kabul etmiş sayıtacaklan, başka bilgi almak ısieyen'erin 2010/275^ esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmatan itan olunur. 07/07/2010 (Iclf.K. 126) (') İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 48890