Uşak Merkez İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis

Şehir:Uşak
İlçe:Merkez
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/6648 Esas
Cinsi:Fabrika-Tesis
Açıklama:Uşak Merkez İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:566.375,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):283.187,50 TLSatış Tarih: 28.02.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):283.187,50 TLSatış Tarih: 10.03.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. UŞAK 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/6648 Esas Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Uşak-Merkez Beylerhan Köyü, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 102 Cadde-108 Cadde köşesindeki No:49 'daki Uşak Merkez Beylerhan Köyü Yerköprü Mevkii 119 Ada 01 Parsel noda tapuya kayıtlı 4.909 m2 miktarlı arsa ve üzerindeki mevcut yapılaşmış kargir bir katlı Uşak Organize Sanayi Bölgesi sınırları içindeki taşınmaz TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Yaklaşık 3.927 m2 ye oturan yığma yapı tarzında yapılmış, tek katlı depo amaçlı bina. Binanın zemin katı depo amaçlı olup halen kullanılmakta. Bina içerisinde çalışan makinelerin olmadığı,halen yağ deposu olarak kullanılmakta.Yerleri tesviye beton kaplamalı,duvarları sıvalı ve kısmen badanalı, kapı ve pencereleri profil demir doğramalı.Yapının içerisinde idari büro bölümleri ve wc olup,yer döşemeleri karo seramik kaplamalı,duvarları sıvalı ve plastik boyalı dır. Bu bölümlerin kapı ve pencereleri plastik esaslı doğramalıdır. Tavan döşemesi olmayıp,çatısı profil demir makas çatılı ve üzeri ondülin kaplamalıdır. Fabrika binasının dış cephesinin duvarları sıvalı ve boyalı.Taşınmaz UOSB sınırları içerisinde olup,yeşil alan,yol,sit alanı gibi faktörlerden etkilenmemektedir. İMAR DURUMU: Bina UOSB den ruhsatlı ve imara uygun olduğu belirtilmektedir. MUHAMMEN BEDELİ: 566.375,00 TL. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Gayrimenkulun birinci satışı 28.02.2011 günü saat:14:00 'den 14:05'e kadar, Uşak 3.icra Müdürlüğünün bulunduğu: Belediye işhanı K:2'deki Baro Odası Önü- UŞAK adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklar varsa, alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahüdü baki kalmak şartı ile, 10.03.2011 günü aynı yer ve aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse en çok artıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedeli malın muhammen bedellerinin % 40 nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğimle Ilı gönü geçmemek üzen mehil veriletilin İhale Damga Vergisi, ödeme gününde yürürlülükle olan oranda KDV, Tapu alını han ı ve masrafları alıcıya aittir Birikmiş verililer satış bedelinden ödenir. 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarına dayanağı bejgeleı ile 15 gün içinde dan lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabil olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4 - ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini vatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan mm alıcılar ile kefilleri teklil ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri müteseisilen sorumlu olacaktandır İhale farkı, temerrüt faizi ayrıca hükme harcı kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, hu iark \arsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açış olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Gayrimenkulun satışı 5807 sayılı kanunun i maddesi gereğince OSB kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa yapılabileceğinden açık artırmaya katılmak isteyenlerin Uşak Organize Sanayi H> ;Kurultı'ndan kuruluş protokolüne göre alacakları ihaleye kanlını uygunluk belgisini ibraz etmeleri gerekecektir.Taşınmazın kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kurulı aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen nitdjil tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikle, tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır. 5807 sayılı kanunun 4 maddesi gereğince katılımcılara gen alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydıııa'laşınmazın İcra yoluyla satşı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması /i »runlucluı "şerhi konulur.Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıç ı tarafından ela avncn kabul edilmiş sayılır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etrjıiş sıvılar aklan başka bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile MudürlüğunşTze baş» ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması durumunda ve adresleri bilinmeyen tunı ilgililere de tebligat yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. İİK.126 Md. (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir ıtern: .'11")