YALOVA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Yalova
İlçe:Merkez
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/116 TAL
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:YALOVA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:151.800,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.900,00 TLSatış Tarih: 07.09.2010 Saat : 14.20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.900,00 TLSatış Tarih: 17.09.2010 Saat : 14,20

İlan Metni :

DOSYA NO: 2009/116 TAL. T.C. YALOVA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Satılmasına karar verilen gayrimenkulun; TAPU KAYDI: Borçluya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli bulunan; Yalova ili, Termal İlçesi, Akkoy Köyü, Kavak Mevkiinde kain, 46 pafta, 1671 parsel, tarla niteliğindeki toplam 5.060,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 587/2024 hissesi GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU : Satılmasına karar verilen ve yukarıda kaydı yazılı olan taşınmazda 2,5 katlı bir yapı bulunmaktadır. Parselin bazı kısımları tel çitlerle ayrılmıştır. Parsel üzerinde herhangi bir ekonomik değere sahip yaklaşık 10 adet meyve ağacı bulunmaktadır. Mevcut ağaçların çok genç olması nedeniyle verimlerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Taşınmazın değerini tarımsal yönden etkileyen bir unsur bulunmamaktadır. Topoğrafık yapısı % 5 - % 10 arasında değişmektedir. Taşınmaz Yalova şehir merkezine 15 km mesafede ve Termalşehir merkezine 3 km mesafededir. Taşınmazın Yalova ve Termal'e yakın olması nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyet alanlanndan faydalanma imkanları bulunmaktadır.. Taşınmazın bulunduğu bölgeye düzenli olarak altyapı ve üstyapı bulunmamaktadır. Elektrik, su ve telefon gibi altyapı tesislerinden faydalanmaktadır. Termal Belediyesi tarafından hizmet götürülmektedir. Taşınmaz YalovaÇınarcık Devlet Karayoluna cephelidir. GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU : Yalova İli, Termal İlçesi, Akköy Köyü, Kavak Mevkii, Akköy Çınarcık Yolu Esenkent Sitesi 1671 parsel için Termal Belediyesinin 19.10.2009 tarih ve 473 sayılı yazısında ayrık yapı nizamında TAKS:0.20 ve KAKS:0.40 olmak üzere 2 katlı ve konut alanı olarak imar planında belirlenmiştir. Mevcut durum itibariyle kadastral parsel olduğu belirtilmiştir. Termal Beledıyesi'nden alınan bilgilere göre, taşınmaz üzerindeki betonarme binanın ruhsatsız olduğu belirtilmiştir. GAYRİMENKULUN MUHAMMEN DEĞERİ : Yalova İli, Termal İlçesi, Akköy Köyü, Kavak Mevkiinde kain, 46 pafta, 1671 parsel, tarla niteliğindeki taşınmazın 587/2024 hissesinin üzerindeki ruhsatsız 2.5 katlı ev ile birlikte muhammen bedeli, Yalova İcra Hukuk Mahkemesinin 30/03/2010 tarih, 2010/46 Esas ve 2010/161 Karar sayılı ilamı doğrultusunda olmak üzere 151.800,00 TL'dir. SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın satışı 07/09/2010 günü saat 14.20'den 14,30'a kadar Yalova 2. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle satılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin* % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/09/2010 günü Yalova 2. İcra Müdürlüğünde saat 14,20-14,30 arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satım harcı ve Tellaliye harcı satış bedelinden ödenir. Bu kalemlerdeki her türlü harç ve vergi ihalenin kesinleşmesinden sonra tahsil olunur. 3-lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklap-taçu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-lhaleye katılıp daha sonra bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm afıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın İcra Dairesince tahsil olunacak, bu fark varsa Öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları * başkaca bilgi almak isleyenlerin 2009/116 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (lc.lf.K.126) Yönetmelik Örnek No:27 B: 52836