Zonguldak Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Zonguldak
İlçe:Merkez
Kurum:1. İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009-379
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Zonguldak Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:300.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):150.000,00 TLSatış Tarih: 21.01.2011 Saat : 14:10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):150.000,00 TLSatış Tarih: 31.01.2011 Saat : 14:10

İlan Metni :

ZONGULDAK 1. IcS Dosya No: 2009- 379 Ta. Bir borçtan dolayı hacizli bulunan, Tapu Kaydı: Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19 ada, 17 parsel' holü taşınmaz. özellikleri: Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Kadırga Caddesinde kain tapunun 19 ada-17 parselinde 103,35 m2 yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz ile üzerinde mevcut 8 katlı, inşaat ı halinde betonarme yapıdır. Ulaşım kolaydır,'Şehir merkezine yakın mesafededir. Belediyenin tüm alt ı yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, iyi bir; mevkiide sayılır. Kısmen manzaralıdır. Şehir merkezine mesafesi yaklaşık 500,00 mt.dir. Çevresinde çok sayıda yüksek katlı binalar, Ticaret ve Sanayi Odası Binası, TTK'ya ait işyerleri mevcuttur. Üzerinde inşa edilmekte olan 8 katlı yapı mevcuttur. Kaba inşaat tamamlanmış, beş katın iç sıva ve alçılsıvası yapılmış, pencere doğramaları takılmış vaziyettedir, inşaat seviye oranı %55'tir. Mülkiyeti tam hisse olarak borçluya aittir. Dubleks kat haricindeki tüm katlardaki daireler aynı özelliklerde ve aynı büyüklükte olup, mimari olarak; salon-2 oda-mutfak-wc-banyo-hol-balkon şeklinde dizayn edilmiştir. Dubleks daire mimari olarak, alt kat dairesi; 2 oda-salon-mutfak-banyowc-hol şeklinde, üst kat dairesi; bir oda- teras balkon şeklinde dizayn edilmiştir. Tüm katlardaki dairelerin brüt inşaat alanı arsanın yüzölçümü kadardır. Dubleks dairenin brüt İnşaat alanı 103,35 m2+47,00 m2f 150,35 m2'dir. Bina inşaat halindedir. İmar Durumu: Arsanın İmar durumu 7 kat ticaret+konut alanıdır. ! Değeri: 300.000,00 YTL ' ' t Satış Saati: 14.10 -14.20 , ( i Tapu Kaydı: Zonguldak İli, Merkez ilçesi, Terakki Mahallesi, 324 ada, 67 parsel nolu taşınmaz. Özellikleri: Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Terakki Mahallesi, Gazi Sokakta kain tapunun 324 ada- 67 parselinde 338,00 m2 yüzölçümlü arsa vasfında taşınmazdır. Çevreye hakim manzara yapısı vardır. Ulaşım kolaydır. Şehir Merkezine mesafesi yaklaşık 1500,00 mt.dir. Çevresinde çok sayıda' yüksek katlı binalar, gecekondu şeklinde yerleşim birimleri bulunmaktadır. Mehmet Çelikel Lisesi, Atatürk Deylet Hastanesi ve Gazi Mustafa Kemal ilköğretim Okuluna yakın mesafededir. Özellikleri olarak arsa vasfını taşımaktadır. Belediyenin türri alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, iyi bir mevkiide sanılır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Mülkiyeti tam hisse olarak borçluya aittir. • ¦ r İmar Durumu: Arsanın imar durumu 4 kat konut alanıdır. Değeri: 135.200,00 YTL Satış Saati: İ4.50 -15.00 Tapu Kaydı: Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Terakki Mahallesi, 273 âda, 36 parsel nolu taşınmaz. Özellikleri: Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Terakki Mahallesi, Osmançayırı Sokakta kain tapunun 273 ada- 36 parselinde 1088,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfında taşınmazdır. Ulaşım kolaydır. Şehir merkezine mesafesi yaklaşık ,1200,00 mt.dir. Bulunduğu konum ve çevre özellikleri açısından çok gelişmiş bir bölgede değildir. Çevresinde çok sayıda gecekondu şeklinde yerleşim birimleri bulunmaktadır. Hemen karşısında özel Zehra Kız öğrenci Yurdu vardır. Soğuksu Pazaryerine yakın mesafededir. özellikleri olarak arsa vasfını taşımaktadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, iyi bir mevkide sayılmaz. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Mülkiyeti borçluya ait değildir. İmar Durumu: Arsanın imar durumu 4 kat konut alanıdır. Değeri: 152.380,00 YTL Satış Saati: 15.10 -15.20 Tapu Kaydı: Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Terakki Mahallesi, 273 ada, 37 parsel nolu taşınmaz, -----.....-¦»¦......-¦—-—-—^—:-'•¦' ¦¦;!.....j'm'm . ' ' ;-----------¦:---1—¦—-7*- - "....... ' —ı )EN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLWI özellikleri: Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Terakki Mahallesi, Osmançayırı Sokakta kain tapunun 273 ada- 37 parselinde 190,92 m2 yüzölçümlü arsa vasfında taşınmazdır. Ulaşım kolaydır. Çevreye hakim manzara yapısı yoktur. Şehir merkezine mesafesi yaklaşık 1200,00 mt.dir. Bulunduğu konum ve çevre özellikleri açısından çok gelişmiş bir bölgede değildir. Çevresinde çok sayıda gecekondu şeklinde yerleşim birimleri bulunmaktadır. Hemen karşısında,özel Zehra Kız öğrenci Yurdu vardır. 36pa/sel nolu taşınmaz ile komşu parseldir. Soğuksu Pazaryerine yakın mesafededir, özellikleri olarak arsa vasfını taşımaktadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden-yârarlanmaktadır. İyi bir mevkiide sayılmaz. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Mülkiyeti borçluya ait değildir. İmar Durumu: Arsan'ın'irnar durumu 4 kat konut alanıdır. .' Değeri: 26.729,00 YTL Satış Saati: 15.30-15.40 Açık artırma suretiyle Sât/(arak paraya çevrilecektir. Satış Şartları: 1- Satış 21.01.2011 Cuma gûnû yukarıda yazılı saatler arasında Zonguldak 1. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmad&tan'min edilen kıymetinin % 60'ııiı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları.mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa:en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 31.01.2011 Pazartesi günü yukarıda yazılı saatler arasında Zonguldak;. 1. İcra Müdürlüğünde İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale . edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edi'jeri; kıymetinin % 40'ını.,bulması ve,satış isteyenin alacağına rüçhanı olan'alacaklarıh toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve .paylaştırma masraflarını geçrnesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20'sl nispetinde pey akçesi (YT Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış, bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını!hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça' paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneöi gönderilebilir. f 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur.22.11.2010 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 34205- www.bik.gov.tr)